Modernare regler för internationell järnvägstrafik

Proposition 2014/15:58

Modernare regler för internationell järnvägstrafik

Regeringens proposition 2014/15:58

Modernare regler för internationell

Prop.

järnvägstrafik

2014/15:58

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 mars 2015

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Att ha en väl fungerande godstrafik på järnväg är viktigt för svensk ex- portindustri. En grundläggande förutsättning är att det finns en modern reglering av den internationella järnvägstrafiken. För att gränsöverskrid- ande transporter ska underlättas bör regleringen också motsvara den som tillämpas i närliggande länder.

Den nuvarande regleringen av internationella järnvägstransporter är delvis föråldrad och har inte fullt ut
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-03-12 Bordlagd: 2015-03-12 Hänvisad: 2015-03-13 Motionstid slutar: 2015-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)