Redovisning av naturgaslagring i rörledning

Proposition 2014/15:53

Regeringens proposition 2014/15:53

Redovisning av naturgaslagring i rörledning Prop.
  2014/15:53

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 januari 2015

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås en ändring i den bestämmelse i naturgaslagen (2005:403) som reglerar hur lagring av naturgas ska redovisas ekonomiskt. Ändringen innebär att lagring av naturgas i rörledning ska redovisas för sig och skilt från annan verksamhet. Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för en effektivare tillsyn över att naturgaslagens bestämmelser om förhandsprövning genom intäktsramar följs.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

1

Prop. 2014/15:53

Innehållsförteckning  
1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403) .................... 4
3 Ärendet och dess beredning .............................................................. 5
4 Redovisning av lagring ..................................................................... 5
5 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser..................................... 6
6 Konsekvensutredning........................................................................ 7
7 Författningskommentar..................................................................... 7
Bilaga 1 Sammanfattning av Energimarknadsinspektionens  
    rapport Förändrade regler för redovisning av lagring  
    av gas i rörledning (Ei R2014:07) ...................................... 9
Bilaga 2 Energimarknadsinspektionens lagförslag......................... 10
Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna ................................. 11
Bilaga 4 Lagrådets yttrande............................................................ 12
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 januari 2015...... 13
Rättsdatablad ........................................................................................... 14

2

Prop. 2014/15:53

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).

3

Prop. 2014/15:53

2Förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 § naturgaslagen (2005:403) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

3 §

Verksamhet som rör lagring av na- Verksamhet som rör lagring av na-
turgas och drift av en förgasnings- turgas och drift av en förgasnings-
anläggning skall ekonomiskt redo- anläggning ska ekonomiskt redo-
visas så att lagringen av naturgas visas så att lagring i lagringsan-
och driften av förgasningsanlägg- läggning, lagring i rörledning och
ningen redovisas var för sig och drift av förgasningsanläggning re-
skilt från annan verksamhet. dovisas var för sig och skilt från
  annan verksamhet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om redovisning av verksamhet som rör lagring av naturgas och drift av en förgasningsanläggning samt om skyldighet att ge in redovisningshandlingar till tillsynsmyndigheten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

2.Bestämmelsen tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller närmast därefter.

4

    Prop. 2014/15:53
3 Ärendet och dess beredning  
Regeringen gav den 13 juni 2013 Energimarknadsinspektionen i uppdrag  
att se över bestämmelserna i naturgaslagen (2005:403) om redovisning  
av lagringsverksamhet. Bakgrunden till uppdraget var de ändringar i  
naturgaslagen som infördes genom propositionen Naturgasfrågor (prop.  
2012/13:85, bet. 2012/13:NU16, rskr. 2012:13:201) och som bl.a. inne-  
bär att Energimarknadsinspektionen i förväg ska fastställa intäktsramar  
för naturgasföretagens intäkter från överföring av naturgas, lagring av  
naturgas och tillträde till förgasningsanläggning.  
  Energimarknadsinspektionen överlämnade den 20 mars 2014 rapporten  
Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning (Ei  
R2014:07). En sammanfattning av rapporten finns i bilaga 1. Rapportens  
lagförslag finns i bilaga 2. Rapporten har remissbehandlats. En förteck-  
ning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av  
remissvaren finns tillgänglig i Miljö- och energidepartementet (dnr  
M2015/82/Ee).  
Lagrådet  
Regeringen beslutade den 11 december 2014 att inhämta Lagrådets ytt-  
rande över ett lagförslag som överensstämmer med lagförslaget i denna  
proposition. Lagrådet lämnade förslaget utan erinran. Lagrådets yttrande  
finns i bilaga 4.  
4 Redovisning av lagring  
   
Regeringens förslag: Verksamhet som rör lagring av naturgas ska  
ekonomiskt redovisas så att lagring i lagringsanläggning och lagring i  
rörledning redovisas var för sig och skilt från annan verksamhet.  
     
  Energimarknadsinspektionens förslag överensstämmer med regering-  
ens.  
  Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har motsatt sig för-  
slaget. Förvaltningsrätten i Linköping har lämnat några redaktionella  
synpunkter på författningstexten.  
Skälen för regeringens förslag  
Nuvarande reglering  
Enligt 4 kap. 3 § första stycket naturgaslagen (2005:403) ska verksamhet  
som rör lagring av naturgas och drift av en förgasningsanläggning eko-  
nomiskt redovisas så att lagringen av naturgas och driften av förgas-  
ningsanläggningen redovisas var för sig och skilt från annan verksamhet.  
Med lagring avses i paragrafen såväl lagring i lagringsanläggning som  
lagring i rörledning, s.k. linepack (prop. 2004/05:62 s. 224). Bestämmel-  
serna motsvarar de krav som ställs i artikel 31.3 i Europaparlamentets 5
   

Prop. 2014/15:53 och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (gasmarknadsdirektivet). Där anges att naturgasföretag i sin interna bokföring ska särredovisa verksamhetsgrenarna överföring, distribution, LNG (förgasning) och lagring på samma sätt som de skulle behöva göra om verksamheterna bedrevs av separata företag, för att undvika diskriminering, korssubventionering och snedvridning av konkurrensen.

Behovet av särredovisning av lagring i rörledning

Som nämnts har det i naturgaslagen införts bestämmelser om förhandsprövning av naturgasföretagens intäkter från överföring, lagring och förgasning av naturgas, genom s.k. intäktsramar. Med intäktsram avses enligt 1 kap. 8 a § naturgaslagen de samlade intäkter som ett naturgasföretag högst får uppbära från överföring av naturgas, lagring av naturgas eller tillträde till förgasningsanläggning under en tillsynsperiod. Enligt 6 kap. 6 § naturgaslagen ska en intäktsram beslutas var för sig för transmission, distribution, lagring i lagringsanläggning och drift av förgasningsanläggning. Ett beslut om intäktsram för transmission ska även omfatta intäkter från lagring i rörledning.

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet enligt naturgaslagen och meddelar beslut om intäktsramen. Ett viktigt underlag vid myndighetens tillsynsverksamhet är företagens redovisning av den verksamhet som omfattas av intäktsramen. Som nämnts tidigare innebär den nuvarande ordningen att lagring i rörledning redovisas tillsammans med lagring i lagringsanläggning. Detta är inte ändamålsenligt eftersom de båda verksamheterna omfattas av olika intäktsramar. Det är inte heller förenligt med gasmarknadsdirektivet att redovisa lagring i rörledning tillsammans med transmissionsverksamhet. Det bör därför framgå av naturgaslagen att lagring i rörledning ska redovisas för sig och skilt från annan verksamhet. På så sätt skapas en ordning som är förenlig med gasmarknadsdirektivet och som tillgodoser intresset av en effektiv tillsyn över att bestämmelserna om intäktsramen följs.

  5 Ikraftträdande- och
    övergångsbestämmelser
   
  Regeringens förslag: Lagändringen ska träda i kraft den 1 juli 2015.
  Bestämmelsen ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som
  börjar den 1 januari 2016 eller närmast därefter.
     
    Energimarknadsinspektionens förslag: Lagändringen ska träda i
  kraft i god tid före den 1 januari 2015.
    Remissinstanserna har inte kommenterat förslaget särskilt.
    Skälen för regeringens förslag: Den föreslagna lagändringen bör
  träda i kraft så fort som möjligt, vilket bör vara den 1 juli 2015. Den nya
6 lydelsen av 4 kap. 3 § naturgaslagen bör tillämpas första gången för det
   

räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller närmast därefter. En så- Prop. 2014/15:53 dan ordning är nödvändig för att man inte ska behöva ändra redovis-

ningsmetoder under löpande räkenskapsår.

6 Konsekvensutredning
I Sverige förekommer endast lagring av gas i rörledning i samband med
transmission. Av gasmarknadsdirektivet följer att lagring av gas i rörled-
ning ska redovisas skilt från annan verksamhet. Det är därmed inte möj-
ligt att redovisa sådan lagring som en del av transmissionsverksamheten.
Det finns endast ett svenskt transmissionsföretag, Swedegas AB, vilket
därmed är det enda företag som i dag berörs av förslaget. Regelrådet har i
samband med remittering av förslaget angett att det, såvitt kan bedömas,
endast medför begränsade effekter för företagen och därför avstått från
att yttra sig.
  Med tanke på den svenska naturgasmarknadens begränsade omfattning
och de klimatpolitiska åtaganden som Sverige har gjort, är det inte troligt
att ytterligare transmissionsnätsoperatörer kommer att uppträda på den
svenska naturgasmarknaden inom överskådlig tid.
  Förslaget innebär att Swedegas AB:s administrativa kostnader kommer
att öka något. Initialt bedömer Energimarknadsinspektionen att det tar
cirka två dagar för en person att utföra den första särredovisningen av
lagring av gas i rörledning. Lönekostnaden för detta anges av inspektio-
nen till högst 5 000 kronor. Kostnaden per särredovisning därefter be-
döms uppgå till hälften av detta belopp.
  I övrigt berörs endast Energimarknadsinspektionen av förslaget genom
att ytterligare en redovisning kommer att behöva samlas in och hanteras.
Vissa justeringar i myndighetens it-system kommer att behöva göras.
Kostnaderna för detta bedöms vara begränsade och rymmas inom befint-
liga ekonomiska ramar.
  Regeringen bedömer att de redovisade merkostnaderna är nödvändiga
för att en effektiv tillsyn ska kunna bedrivas.

7 Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

4 kap.  
3 § Verksamhet som rör lagring av naturgas och drift av en förgasningsanlägg-  
ning ska ekonomiskt redovisas så att lagring i lagringsanläggning, lagring i rör-  
ledning och drift av förgasningsanläggning redovisas var för sig och skilt från  
annan verksamhet.  
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får  
meddela närmare föreskrifter om redovisning av verksamhet som rör lagring av  
naturgas och drift av en förgasningsanläggning samt om skyldighet att ge in redo-  
visningshandlingar till tillsynsmyndigheten. 7
 

Prop. 2014/15:53

Paragrafens första stycke har ändrats på så sätt att lagring i lagringsanläggning och lagring i rörledning inte längre ska redovisas tillsammans, utan var för sig.

Övervägandena finns i avsnitt 4.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

2.Bestämmelsen tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller närmast därefter.

Enligt punkt 2 ska 4 kap. 3 § i dess nya lydelse börja tillämpas för det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller närmast därefter.

Övervägandena finns i avsnitt 5.

8

Sammanfattning av Energimarknadsinspektionens rapport Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning (Ei R2014:07)

Prop. 2014/15:53

Bilaga 1

Rapporten behandlar frågan om hur bestämmelser i naturgaslagen (2005:403) om redovisning av lagring av gas i rörledning ska utformas för att både överensstämma med EU:s regelverk och svensk rätt avseende intäktsramar för naturgasföretag.

Av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (gasmarknadsdirektivet) följer att lagring av gas ska redovisas för sig och skilt från annan verksamhet. Det är således inte möjligt att redovisa lagring av gas i rörledning som en del av transmissionsverksamheten på samma sätt som de intäkter som ingår i intäktsramen för transmissionsverksamheten.

Det är utifrån utformningen av intäktsramarna inte heller möjligt att behålla den indelning som i dag finns i naturgaslagen där det anges att verksamhet avseende lagring av naturgas ska redovisas skilt från annan verksamhet. Detta skulle innebära att lagring av gas i rörledning skulle redovisas som en del av lagringsverksamheten och inte transmissionsverksamheten. Som en konsekvens av detta skulle inte intäktsramarna och de redovisningsmässiga verksamheterna avse samma sak. Det är därför nödvändigt att införa krav som innebär att både reglerna enligt gasmarknadsdirektivet följs och att det är möjligt för Energimarknadsinspektionen att utföra tillsyn avseende intäktsramarna med hjälp av företagens redovisning. Detta kan ske genom att införa krav på att lagring av gas i rörledning ska redovisas skilt från annan verksamhet. Endast genom ett sådant krav är det möjligt att både uppfylla gasmarknadsdirektivets krav på särredovisning och Energimarknadsinspektionens behov av uppgifter för att kunna besluta intäktsramar och utföra tillsyn av företagens intäktsramar.

Energimarknadsinspektionen föreslår att reglerna träder i kraft innan den 1 januari 2015. Företagens intäktsramar ska beslutas senast den 31 oktober 2014 och från följande årsskifte börjar dessa tillämpas. Företagen behöver därför också redovisa sina verksamheter enligt de nya reglerna från samma årsskifte. Företagen ska sedan lämna in denna redovisning till Energimarknadsinspektionen senast den 31 juli 2016. Ändringen behöver således träda i kraft i god tid innan den 1 januari 2015 så att företagen ska ha möjlighet att ändra sina interna rutiner avseende redovisning till dess att förhandsregleringen börjar gälla.

9

Prop. 2014/15:53

Bilaga 2

Energimarknadsinspektionens lagförslag

Förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Härigenom föreskrivs i fråga om naturgaslagen (2005:403) att 4 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  3 §
Verksamhet som rör lagring av na- Verksamhet som rör lagring av na-
turgas och drift av en förgasnings- turgas och drift av en förgasnings-
anläggning skall ekonomiskt redo- anläggning ska ekonomiskt redovi-
visas så att lagringen av naturgas sas så att lagringen av gas i lag-
och driften av förgasningsanlägg- ringsanläggning, lagring av gas i
ningen redovisas var för sig och rörledning och driften av förgas-
skilt från annan verksamhet. ningsanläggning redovisas var för
  sig och skilt från annan verksam-
  het.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om redovisning av verksamhet som rör lagring av naturgas och drift av en förgasningsanläggning samt om skyldighet att ge in redovisningshandlingar till tillsynsmyndigheten.

10

Förteckning över remissinstanserna

Prop. 2014/15:53

Bilaga 3

Kammarrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Linköping, Domstolsverket, Regelrådet, Ekonomistyrningsverket, Konkurrensverket, Konsumentverket, Statens energimyndighet, Svensk Fjärrvärme, Svenska bioenergiföreningen (SVEBIO), Energigas Sverige, Svensk Energi, Svenskt Näringsliv, Svenskt Vatten, Avfall Sverige, Fastighetsägarna Sverige, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Konsumenter.

11

Prop. 2014/15:53

Bilaga 4

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-16

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund.

Redovisning av naturgaslagring i rörledning

Enligt en lagrådsremiss den 11 december 2014 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Carl Winnberg.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

12

Prop. 2014/15:53

Miljö- och energidepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 januari 2015

Närvarande: Statsministern S Löfven, ordförande, och statsråden Å Romson, M Wallström, Y Johansson, M Johansson, I Baylan,

K Persson, S-E Bucht, P Hultqvist, H Hellmark Knutsson, Å Regnér, M Andersson, A Ygeman, A Johansson, P Bolund, M Damberg,

A Bah Kuhnke, A Shekarabi, G Fridolin, G Wikström, A Hadzialic

Föredragande: statsrådet I Baylan

Regeringen beslutar proposition Redovisning av naturgaslagring i rörledning

13

Prop. 2014/15:53

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för
  inför, ändrar, upp- bakomliggande EU-
  häver eller upprepar regler
  ett normgivnings-  
  bemyndigande  
     
Lag om ändring i 4 kap. 3 §  
naturgaslagen    
(2005:403)    

14

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-01-27 Bordlagd: 2015-01-27 Hänvisad: 2015-01-28 Motionstid slutar: 2015-02-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)