Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga

Proposition 2014/15:50

Regeringens proposition 2014/15:50

Förändrad nedsättning av socialavgifterna för

Prop.

unga

2014/15:50

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 januari 2015

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, i enlighet med riksdagens tillkännagivande den 3 december 2014 (bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29), att nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för unga förändras. För personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år sänks avgifterna så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. För personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas nedsättningen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-01-27 Bordlagd: 2015-01-27 Hänvisad: 2015-01-28 Motionstid slutar: 2015-02-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)