Möjligheter till fjärrundervisning

Proposition 2014/15:44

Regeringens proposition 2014/15:44

Möjligheter till fjärrundervisning

Prop.

2014/15:44

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 december 2014

Stefan Löfven

Gustav Fridolin

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en definition av fjärrundervisning införs i skollagen. Med fjärrundervisning avses en interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där lärare och elever är åtskilda i rum men inte i tid. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om fjärrundervisning.

Fjärrundervisning bör endast få genomföras om det inte finns någon legitimerad och behörig lärare att tillgå inom skolenheten eller när
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-12-19 Bordlagd: 2014-12-19 Hänvisad: 2015-01-12 Motionstid slutar: 2015-01-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)