Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige

Proposition 2014/15:39

Regeringens proposition 2014/15:39

Vissa frågor om utlandssvenska elevers

Prop.

utbildning i Sverige

2014/15:39

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 december 2014

Stefan Löfven

Aida Hadzialic

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i skollagen (2010:800) när det gäller riksinternatskolor.

Regeringen får enligt skollagen besluta att ge en internatskola ställning som riksinternatskola. Sådana skolor har enligt lagen till uppgift att anordna grundskola och gymnasieskola eller någon av dessa skolformer för i första hand utlandssvenska elever. Det finns i dag tre fristående grund- och gymnasieskolor som har ställning som riksinternatskolor. I propositionen föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-12-19 Bordlagd: 2014-12-19 Hänvisad: 2015-01-12 Motionstid slutar: 2015-01-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)