Återkallelse av proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården

Skrivelse 2014/15:28

Regeringens skrivelse 2014/15:28

Återkallelse av proposition 2014/15:15 Skr.
Upphävande av kravet på vårdvalssystem i 2014/15:28
primärvården  

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 4 december 2014

Stefan Löfven

Gabriel Wikström

Socialdepartementet

1

Skr. 2014/15:28 Regeringens skrivelse med återkallelse av proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården

Den 6 november 2014 överlämnade regeringen propositionen 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården till riksdagen. Propositionen är remitterad till socialutskottet. I propositionen föreslås att landstingen inte längre ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem inom primärvården. Lagrådet har i sitt yttrande från den 25 november 2014 framfört att det remitterade förslaget inte kan ligga till grund för lagstiftning. Det är mot den bakgrunden inte meningsfullt att riksdagen fortsätter att behandla propositionen 2014/15:15. Regeringen återkallar den därför.

Regeringen återkommer senare med de förslag som den fortsatta beredningen kan ge anledning till.

Ärendet till riksdagen

Regeringen återkallar proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården.

2

Socialdepartementet Skr. 2014/15:28
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 december 2014  
Närvarande: Statsministern S Löfven, ordförande, och statsråden  
Å Romson, K Persson, S-E Bucht, P Hultqvist, H Hellmark Knutsson,  
I Lövin, Å Regnér, M Andersson, A Johansson, P Bolund, M Damberg,  
A Bah Kuhnke, A Strandhäll, A Shekarabi, G Fridolin, G Wikström,  
A Hadzialic  
Föredragande: statsrådet Wikström  
     

Regeringen beslutar skrivelse 2014/15:28 Återkallelse av proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården

3

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-12-08 Motionstid slutar: 2014-12-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.