Ytterligare järnvägsspår till Stockholms central

Motion 1992/93:T552 av Eva Zetterberg och Gudrun Schyman (v)

av Eva Zetterberg och Gudrun Schyman (v)
Bygg det tredje och fjärde spåret i tunnel
Arbetet med projektering av ett tredje spår för
fjärrtrafiken söderut från Stockholms centralstation pågår.
En utbyggnad längs nuvarande spår skulle innebära ett
allvarligt ingrepp i den kulturhistoriskt värdefulla miljön på
Riddarholmen. Samtidigt skulle en framtida utökning med
ytterligare ett fjärde spår inte vara möjlig i ytläge. För detta
krävs att spåren förläggs i tunnel.
Beslutet om hur det tredje spåret och eventuellt fjärde
järnvägsspåret ska dras genom Stockholm har en oerhörd
betydelse för järnvägstrafikens utveckling. En ytterligare
spårutbyggnad ovanför vattnet kommer även att förvanska
stadsbilden för nu levande och kommande generationer.
Därför måste ett beslut om spårdragningen grunda sig på
bästa möjliga lösningen ur trafikteknisk, kulturhistorisk,
miljö- och stadsbildssynpunkt.
Flera tunnelalternativ har utarbetats. Det finns fördelar
med dem alla. En majoritet i Stockholms stadshus förordar
också tunnel. Men Banverket framhärdar i sin uppfattning
om ytläge. Orsakerna är kostnaderna. Tunnelalternativet är
dyrare. Men utöver de uppenbara fördelarna ur miljö-,
stadsbilds- och kulturhistorisk synpunkt innebär
tunnelalternativet att ett fjärde spår kan byggas samtidigt.
Riksdagen bör ge regeringen till känna vad i motionen
anförts om att det tredje och fjärde spåret till Stockholms
central ska byggas i tunnel.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
det tredje och fjärde spåret till Stockholms central bör
byggas i tunnel enligt vad i motionen anförts.

Stockholm den 24 januari 1993

Eva Zetterberg (v)

Gudrun Schyman (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)