Ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen

Motion 2018/19:573 av Patrick Reslow (SD)

av Patrick Reslow (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 2 juli 2014 infördes nya regler om bygglovsbefriade åtgärder i plan- och bygglagen. Syftet med de nya reglerna var i och för sig inte att förenkla själva byggprocessen utan snarare att kunna avvika från detaljplanen. Under förutsättning att vissa kriterier var uppfyllda blev följande åtgärder tillåtna utan krav på bygglov:

  1. att uppföra komplementbostadshus och komplementbyggnader på

maximalt 25 m2 i anslutning till en- och tvåbostadshus,

  1. att på en- och tvåbostadshus göra en tillbyggnad på högst 15 m2,
  2. att på en- och tvåbostadshus uppföra högst två takkupor och
  3. att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad.

En åtgärd som däremot inte omfattades av regelförenklingarna var målning av husfasaden. Det kan i och för sig argumenteras att det i ett detaljplanerat område inte kan accepteras vilka färgsättningar som helst, men i de fall det rör sig om skillnader i färgnyanser eller om målningen endast avser en obetydlig del av huset, som t.ex. vindskivor eller paneler, vore det inte särskilt märkligt att låta detta omfattas av bygganmälan snarare än bygglov. Ett annat exempel är uppförande av plank eller mur mellan två fastigheter, och som överstiger 1,20 meter men inte 1,80 meter, i fall där fastighetsägarna är överens och där planket inte uppförs mot kommunal mark eller mot annan fastighetsgräns, som inte omfattas av samtycket. I dessa fall innebär nuvarande regelverk en onödig administrativ och tidskrävande process. Mot bakgrund av detta anser jag det vara rimligt att utreda möjligheterna att utvidga regelverket kring bygglovsbefriade åtgärder i plan- och bygglagen.

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)