Ytterligare åtgärder för att förhindra integritetskränkande lagar

Motion 2009/10:K421 av Camilla Lindberg (fp)

av Camilla Lindberg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av integritetskonsekvensutredningar.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om integritetsrevision.

Motivering

Många medborgares förtroende för att staten – riksdag och regering – tar hänsyn till och skyddar enskilda människors intressen har allvarligt skadats genom flera av de uppslitande debatter som ägt rum de senaste åren. Det gäller bland annat FRA-lagen, Ipred, datalagringsdirektivet, hemlig rumsavlyssning och liknande frågor som fått stor uppmärksamhet.

Lagstiftningar som rör avgränsningen av skyddet för privatlivet ger alltid upphov till svåra avvägningar. Det är viktigt att vidta åtgärder för att reparera allmänhetens förtroende för lagstiftarens förmåga att väga in dessa aspekter. För att underlätta det arbetet föreslås två nya bestämmelser.

Integritetskonsekvensanalyser

Analyser av nya lagförslags integritetspåverkande konsekvenser är en åtgärd som bör övervägas. Det har under senare år införts en rad sådana obligatoriska analyser när det gäller miljö, småföretag och barn och andra hänsyn som ska tas, men att frågan måste ges åtminstone en viss uppmärksamhet ger ändå en form av kontrollstation för ny lagstiftning. Därför bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna att obligatoriska integritetskonsekvensanalyser bör införas för ny lagstiftning.

Integritetsrevisioner

För att ytterligare förstärka en integritetsreform inom lagstiftningen kan riksdagen föreslå att regeringen låter utföra integritetsrevisioner av den statliga verksamheten. Integritetsrevisioner utförs redan internationellt av revisionsföretag, när det gäller företag som i sin globala verksamhet hanterar t.ex. kunduppgifter, Internetleverantörer som vill skydda sina abonnenters integritet och liknande. Metodik finns, förfarandet följer internationella standarder för revisionsarbete. Genom att ge uppdraget åt externa granskare, ökar tilltron till granskningens oberoende och trovärdighet. Återkommande granskningar, t.ex. vartannat år, av staten och ett urval myndigheter skulle sannolikt både bidra till en stimulerad debatt och, långsiktigt, till ett ökat förtroende för myndigheterna från allmänhetens sida. Vad som här sagts om att införa integritetsrevisioner bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2009

Camilla Lindberg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)