Yrkeskompetensbevis för blåljusförare

Motion 2011/12:T313 av Lars-Axel Nordell (KD)

av Lars-Axel Nordell (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt yrkeskompetensbevis för förare av utryckningsfordon.

Motivering

Varje år inträffar i snitt ca 200 trafikolyckor i Sverige där poliser är inblandade. Under perioden 2006–2010 har det till Kammarkollegiet rapporterats in 989 poliser som trafikskadats i tjänsten.

Enligt trafikforskaren Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet, beror den dystra olycksstatistiken på en föråldrad förarutbildning i kombination med allt snabbare bilar samt att det ofta handlar om unga poliser som nyligen skaffat sig körkort. Räknar man in medtrafikanter och familjemedlemmar rör det sig om tusentals människor som har drabbats av dessa olyckor.

Mot bakgrund av det stora antalet trafikolyckor där poliser är inblandade samt den kritik som förts fram mot den föråldrade förarutbildningen, har Rikspolisstyrelsen beslutat om att förstärka sin trafikutbildning. Från 2013 kommer trafikförarutbildningen för poliser att utökas från 8 till 15 dagar. Detta är definitivt ett steg i rätt riktning men ambitionen borde vara att utbildningen skall vara i paritet med de krav som ställs på förare av buss och tung lastbil i yrkestrafik.

För att få framföra buss eller tung lastbil i yrkesmässig trafik krävs i enlighet med ett EU-direktiv särskild utbildning och yrkeskompetensbevis. Motsvarande nationellt system borde inrättas för förare av utryckningsfordon i vårt land. Det bör inrättas ett nationellt yrkeskompetensbevis för förare av utryckningsfordon.

Trafikcenter i Kumla är norra Europas största anläggning för trafikutbildning. Där utbildas bland annat bussförare och förare av tung lastbil enligt EU:s krav om särskilt yrkeskompetensbevis. De har också, i samarbete med polis, ambulans och räddningstjänst, utarbetat ett utbildningsprogram för s.k. blåljusförare motsvarande det europeiska kravet om yrkeskompetensbevis för buss och tung lastbil.

Erfarenheterna vid Trafikcenter i Kumla är en resurs i arbetet att ta fram ett nationellt yrkeskompetensbevis för förare av utryckningsfordon, med en standardiserad och återkommande utbildning för landets förare av utryckningsfordon. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2011

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)