Vuxenutbildning

Motion 2013/14:Ub218 av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson (S)

av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vuxenutbildning.

Motivering

Det är svårt för många att komma in på arbetsmarknaden idag. Orsakerna till detta är i många fall en otillräcklig utbildning i förhållande till efterfrågan på arbetsmarknaden. Det är nästan omöjligt att få ett arbete utan gymnasieutbildning. Därför är det angeläget att den som har hoppat av skolan alltid ska kunna ta igen och komplettera den senare i livet.

En av den borgerliga regeringens första besparingsåtgärder för att finansiera sina stora skattesänkningar var försämringen av de statliga anslagen till vuxenutbildning. Försämringarna slår hårt mot unga utan gymnasieutbildning, men också mot vuxna som behöver vidareutbilda sig för ett nytt yrkesval. Arbetsmarknadsåtgärderna har kraftigt skurits ner, vilket får stora konsekvenser för både ungdomar och vuxna. Samtidigt saknar många företag utbildad personal.

För att pressa ner arbetslösheten måste vi satsa mer på vuxenutbildning. Delvis för dem som i dag saknar gymnasiekompetens, men det finns även ett stort behov av eftergymnasial yrkesutbildning med hög kvalitet. Det är angeläget att via kvalificerad yrkesutbildning och annan vuxenutbildning tillgodose behovet av kompetent arbetskraft. Det gäller att lösa de mest akuta behoven idag, men också att vara väl rustade för de krav som en framtida arbetsmarknad ställer.

En annan viktig, men bortglömd, aspekt när det gäller kvalificerad yrkesutbildning är att vissa utbildningar, exempelvis hantverksutbildningar, ofta leder till eget företagande. Det är då felaktigt att vid prövning endast ta hänsyn till om Arbetsförmedlingen anser att det finns behov av den typen av arbetskraft.

Kompetensutveckling, utbildning och fortbildning behövs hela tiden både för arbetslösa och för dem i jobb. Utbildning är grunden till hela vår svenska arbetsmarknad. Vi genomgår en förändring av arbetsmarknaden där tjänster får en allt större betydelse och större krav ställs på arbetstagarnas kompetens. Staten bör därför göra en översyn gällande behovet av vuxenutbildning, och då speciellt kvalificerad yrkesutbildning, i syfte att tillgodose behovet av en välutbildad arbetskraft i framtiden.

Stockholm den 20 september 2013

Eva Sonidsson (S)

Kristina Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)