Vissa järnvägsfrågor i Värmland

Motion 1992/93:T531 av Björn Samuelson (v)

av Björn Samuelson (v)
För ett län som Värmland är kommunikationerna
oerhört viktiga. Det gäller såväl telekommunikationer som
vägar och järnvägar. Värmland behöver ett kraftfullt
investeringsprogram när det gäller infrastrukturen. Det
finns objektiva skäl för detta. Arbetsmarknadsläget i
Värmland är mycket allvarligt. I stället för att låta
människor gå sysslolösa borde samhället ta tillfället i akt
och ta itu med den eftersläpning av
infrastrukturinvesteringar som råder i Värmland.
Järnvägar
Utvecklingen på järnvägsområdet har varit mycket
negativ i Värmland de senaste åren. Trots mycket prat om
de miljövinster som en satsning på en utbyggd
järnvägstrafik skulle innebära, går utvecklingen i motsatt
riktning. NKLJ-banans nedläggning innebar att en stor del
tunga transporter fördes över från järnväg till landsväg.
Detta är inte det enda exemplet på detta. De
rationaliseringar som SJ-Gods håller på att genomföra
riskerar att slå sönder det godstransportsystem som
järnvägen utgör. Får denna utveckling fortsätta kommer
konsekvenserna att bli mycket negativa både ur regional-
och miljöpolitisk synvinkel.
Även persontransporterna har drabbats av den
snedvridna trafikpolitik som bedrivs i dagens Sverige, där
kortsiktiga vinstintressen utgör den främsta sporren.
Länstrafikbolaget har dragit ner utbudet av järnvägstrafik
med ca 25 %, något som drabbat glesbygden extra hårt.
Dessutom riskerar underlaget för den interregionala
tågtrafiken att minska. Persontrafiken Karlstad--Kil--
Göteborg befinner sig i farozonen inom något år.
Vänsterpartiet har länge pläderat för en rejäl satsning på
den nordiska järnvägstriangeln mellan huvudstäderna Oslo,
Köpenhamn, Stockholm och Helsingfors. Tyvärr har inte
arbetet drivits fram med den kraft som vore önskvärd. Det
måste i dagens läge med en ökad integration länderna
emellan och kraftigt ökad arbetslöshet vara av största vikt
att förbättra kommunikationerna mellan Nordens
huvudstäder. Det vore också ur miljösynpunkt en verkligt
vettig satsning.
Jag har en vision om snabbtåg mellan Oslo och
Stockholm före sekelskiftet. Det är viktigt att investeringar
på denna sträcka ges en hög prioritet i det trafikpolitiska
arbetet. Linjens sträckning har också varit debatterad. Det
har stor betydelse för Värmlands län och Hedmarks fylke
att Norgetrafiken även i fortsättningen går via
Charlottenberg.
Tyvärr planerar SJ att dra förbindelserna andra vägar.
Från och med hösten 1993 tänker sig SJ köra nattågen
Stockholm--Oslo via Göteborg--Mellerud--Kornsjö i stället
för via Charlottenberg. Detta är oacceptabelt. Därför är det
viktigt att riksdagen uttalar sig för att Norgetrafiken ska gå
via Charlottenberg.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om järnvägsfrågor i Värmland.

Stockholm den 22 januari 1993

Björn Samuelson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)