Vissa frågor om statens roll som ledare i digitaliseringen av svensk allmän förvaltning

Motion 2021/22:2228 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör ta en ledande roll i att ta fram och besluta om digitala standarder för digitaliseringen av såväl kommunal som statlig förvaltning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjliga samfinansieringslösningar mellan den kommunala sektorn och staten för framtagandet av digitala standarder i såväl kommunal som statlig förvaltning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska statsförvaltningen såväl som kommunala och regionala förvaltningar har ett ständigt behov av att utvecklas och effektiviseras. Digitaliseringen erbjuder många fördelar i detta arbete som måste tas tillvara av våra myndigheter på ett klokt sätt. När personal kan lösgöras från arbetsuppgifter som automatiseras, helt eller delvis, kan deras kompetens bättre användas till andra mer kvalificerade arbetsuppgifter som skapar ett mervärde för samhället och allmänheten.

För att digitaliseringen ska kunna användas på bästa sätt krävs en välfungerande digital infrastruktur inom välfärden. För att uppnå en fungerande digital infrastruktur krävs i sin tur bland annat gemensamma och öppna standarder så att olika system kan kommunicera med varandra, och så att information från de olika systemen kan bearbetas.

Användning av standarder är viktigt för att för att kunna dela och utbyta data på̊ ett säkert och effektivt sätt och kan bidra till en bättre interoperabilitet. Bland annat Riksrevisionen har tidigare pekat på att Sverige behöver system som bygger på just denna gemensamma grund för att vi ska få en effektivare e-förvaltning. Det är helt centralt för att kunna förstärka kvaliteten inom offentlig sektor och samtidigt möjliggöra för samhället att skörda frukten av en ökad digitalisering. Samordnad användning av standarder gör det även lättare att skala upp digital innovation.

Välfärdskommissionen har uppmärksammat digitaliseringens betydelse för den framtida utvecklingen av välfärdstjänster. Men det är inte bara inom välfärden som digitaliseringen kan underlätta framtiden utan i stort sett samtliga nivåer och sektorer i samhället kommer förbättras och effektiviseras till följd av en ökad grad av digitalisering och smarta lösningar. Det är därför viktigt att den avsiktsförklaring som gjorts mellan regeringen och SKR snabbt utvecklas från avsikt till en utarbetad strategi med tillhörande handlingsplan.   Det är grundläggande att staten i samråd med kommunsektorn och privata organisationer beslutar om standarder. Vid oenighet bör staten ensidigt fatta besluten i syfte att driva på den digitala utvecklingen.

Den digitala utvecklingen kommer att kräva betydande investeringar såväl i infrastruktur som i nya digitala lösningar.  Här är det motiverat att hitta samfinansieringslösningar mellan stat och kommunsektorn. Om staten tar ledarrollen i ett samarbete med den kommunala sektorn i att ta fram och besluta om standarder så blir ribban låg för regioner och kommuner att medverka, men dyrt att stå utanför. Med ett statligt ledarskap blir det också enklare för privata aktörer att bidra långsiktigt och kunna ta del av statens och kommunernas gemensamma finansiering för projekt på området.

Erik Ottoson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)