Om viss ändring av socialtjänstlagen

Motion 1988/89:So230 av Margareta Persson och Margareta Winberg (båda s)

av Margareta Persson och Margareta Winberg (båda s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So230

av Margareta Persson och Margareta Winberg (båda s)
Om viss ändring av socialtjänstlagen

Sedan gammalt har rätt till färdtjänst och andra sociala tjänster ansetts
föreligga oberoende av sökandes ekonomi. Endast hjälpbehovet har ansetts
avgörande. När nu sociala tjänster kan utgöra en form av bistånd har fråga
uppkommit om ekonomisk prövning skall ske innan bistånd till en social
tjänst beviljas. Så har bl a skett i ett par regeringsrättsdomar. Man har t ex
bedömt färdtjänstbehovet utifrån den sökandes egna ekonomiska möjligheter.

I socialtjänstpropositionen 1979/80:1 uttalas att bistånd i form av socialtjänster
kan utgå även om den hjälpbehövande har egna tillgångar. Däremot
påpekas att avgift kan tas ut. Man kan vidare peka på 1 § i SoL, där det
anges att socialtjänstens mål bl a är att främja mmänniskors lika levnadsvillkor
och aktiva deltagande i samhällslivet.

När det gäller t ex färdtjänst för äldre och handikappade så borde de ha
samma möjligheter att förflytta sig till samma kostnad som andra. Samma
resonemang kan föras även kring andra sociala tjänster. När det sålunda
gäller annat än ekonomiskt bistånd bör prövningen av om behovet kan
tillgodes på annat sätt göras endast i förhållande till den enskildes möjligheter
att på det praktiska planet själv eller t ex genom en generell kommunal
service kunna tillgodse sina behov.

1 socialberedningens betänkande SOU 1986:19 föreslogs ett tillägg till 6 §
i SoL för att klart markera att bistånd kan utges antingen som ekonomisk
hjälp eller som annat bistånd. I fråga om den ekonomiska hjälpen är givetvis
den ekonomiska prövningen avgörande. Beträffande andra former av bistånd
är det däremot fråga om att ge människor som på grund av ett
handikapp av något slag inte kan klara vissa delar av den praktiska livsföringen
en sådan social tjänst att de därigenom uppnår en skälig levnadsnivå.
Därför bör inte någon ekonomisk prövning göras när det gäller andra
former av bistånd än ekonomisk hjälp, ansåg socialberedningen. I det
beredningsarbete som pågår i regeringskansliet är det viktigt att denna fråga
får sin snara lösning.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen tili känna vad som i motionen
anförts om ett tillägg till 6 § Socialtjänstlagen att ekonomisk prövning
inte ska göras vid behov av bistånd som baseras på andra orsaker än
behov av ekonomisk hjälp.

Stockholm den 23 januari 1989

Margareta Persson (s) Margareta Winberg (s)

Mot. 1988/89
So230

6

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)