Vindkraftverk

Motion 2008/09:N214 av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (m)

av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vindkraftverk.

Motivering

Ska målet om en utbyggnad av vindkraften inom tio år med tio terawattimmar kunna realiseras krävs det omfattande regelförenklingar. Regelförenklingar som gör det möjligt att bygga små vindkraftverk för det egna hushållet, vilket uppmuntrar kreativitet och aktivitet för att minska energikostnaderna. Med små vindkraftverk menas i detta fall sådana som ligger under effektgränsen för tillståndsprövning.

Dessa regelförenklingar kommer att underlätta för mindre vindkraftsproducenter:

1) Energi som levereras ut på elnätet befrias från skatter.

2) Energiproduktion som levereras till elnätet ska avräknas och ersättas efter samma regler som gäller vid köp av energi från elnätet. Nätägare ska ej kunna motsätta sig detta.

3) Tydligare regler i PBL och miljöbalken vad gäller bygglovsprövning av små vindkraftverk.

Under effektgränsen ska det räcka med vissa generella krav och ett typgodkännande. En förenklad bygglovsprövning skulle kunna införas där utomplansbestämmelser gäller.

I såväl Finland som Norge finns det nu en möjlighet för privatpersoner att köpa mindre och typgodkända vindkraftverk för eget bruk. I budgetpropositionen för 2008 aviserades också en satsning på ett nationellt nätverk för vindbruk. Regeringen har intagit en tydligare hållning som är positiv gentemot vindkraftverk där stödet till användning av vindkraft sker genom olika pilotprojekt som stöder en ny marknadsintroduktion av olika former av vindbruk. Vindkraftens framtid är beroende av människans egen initiativförmåga.

Det är också glädjande att konstatera att de första stegen mot enklare regler redan har tagits i och med tillägget i Miljöprocessutredningen i mars i år som syftar till att identifiera behov av förändringar som underlättar för fortsatt utbyggnad av vindkraft.

I Skåne har ett företag börjat marknadsföra en ny typ av vindkraftverk som är tyst och inte beroende av vindriktningen samtidigt som det kan byggas lägre eftersom det kan ta till vara vindar som uppstår bland hus och skogsverk. Samtidigt producerar detta mindre vindkraftverk cirka 18 procent mer el än ett vanligt vindkraftverk. Denna drivkraft och utveckling mot bättre och renare energi får inte förhindras av byråkrati. Vindkraftsverkstypen som har introducerats i Skåne är enbart ett exempel på hur små vindkraftverk kan utvecklas i en kreativ anda. Kreativitet föder nytänkande och ska vindkraften i mindre skala ha möjlighet att frodas och utvecklas krävs det att hemmabyggare undantas ifrån typgodkännande. Målet torde vara i linje med en ny ”friggebod”, i form av att vindkraftverksbyggandet släpps fritt under en viss vingbredd och höjd, åtminstone utanför tättbebyggt område. Därför föreslår vi att regeringen implementerar regelförenklingar för uppförandet av små vindkraftverk.

Detta skulle underlätta målet om en utbyggnad med tio terawattimmar samtidigt som Sverige kvarstår i första ledet som ledande teknik- och IT-land.

Stockholm den 25 september 2008

Ulla Löfgren (m)

Jan-Evert Rådhström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-09-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)