Viltmyndighet

Motion 2014/15:609 av Pia Hallström (M)

av Pia Hallström (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en ny viltmyndighet som ska förläggas i Karlstad i Värmlands län.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överföra vapenlicensfrågor till den nya viltmyndigheten.

Motivering

I myndighetsstrukturen för jakt och viltvård innefattas i huvudsak Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Jägar- och markägarorganisationer har riktat omfattande kritik mot Naturvårdsverket. Det främsta skälet till kritiken är Naturvårdverkets nya organisation som inneburit en försämring eftersom den splittrat den tidigare samlade kompetensen om jakt på olika avdelningar. Naturvårdsverket inte har varit drivande i jakt- och viltförvaltningsfrågor och därmed bör en ny sammanhållen myndighet för jakt- och viltförvaltning – Viltmyndigheten – bildas med bred tvärvetenskaplig kompetens med fäste i Karlstad i Värmlands län eftersom jakt och viltförvaltning i hög grad är en landsbygdsfråga. En sådan myndighet har de bästa förutsättningarna att ansvara för en väl fungerande jakt- och viltförvaltning och framöver skapa förtroende bland alla som berörs av jakt- och viltförvaltning. Vidare bör vapenlicensen överflyttas från polisen till den nya myndigheten. I Sverige finns cirka 619 000 personer som har vapenlicens, huvudsakligen för jakt och målskytte. De senaste åren har polisen dragits med långa handläggningstider för vapenärenden inom vissa län. Detta har lett till ett flertal JO-anmälningar för att ha brustit mot förvaltningslagens sjunde paragraf samt brottsbalken 20 kap. första paragrafen. Vid en överflyttning av vapenlicensen kan myndigheten få en effektivare och snabbare handläggning då långa handläggningstider innebär en direkt ekonomisk skada för branschen. 

 

.

Pia Hallström (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)