Villkoren för gotländsk flygtrafik

Motion 2018/19:2124 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om luftburen trafik till och från Gotland, vilken ska behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Långsiktiga och hållbara förutsättningar för flygtrafiken till och från Gotland är avgörande för regionens utveckling och tillväxt i framtiden.

Flygtrafiken har under en lång tid varit på stark frammarsch på Gotland. Totalt reste 105 000 personer på bolagens Gotlandslinjer under sommaren 2017.

De framväxande möjligheterna att resa med flyg till och från Gotland skapar gynnsamma förutsättningar för både besöksnäringen, privatresandet och resten av det gotländska näringslivet. För att möta efterfrågan har Visby Airport påbörjat en ombyggnation, med nödvändiga investeringar de närmaste 30 åren. Detta är av yttersta vikt för att dels kunna möta den ökande arbetspendlingen, dels för att kunna möta den växande besöksnäringen och privatresandet till och från Gotland.

Visby flygplats satsar också stort för att minska flygresornas miljöpåverkan. Swedavia kunde i mitten av juni 2018 meddela att deras verksamhet på flygplatsen nu är helt fossilfri. Utsläppen av fossilt koldioxid på Visby flygplats har på tio år minskat från omkring 300 ton per år till att nu vara nere på noll.

Trafiksystem som omfattar Gotland måste klara av att upprätthålla en tät och regelbunden trafik året om, men framförallt måste de klara av de tillfälliga kraftiga volymökningar av resande under de perioder då resandet till Gotland är som allra störst. Således är flygtrafiken till och från Gotland ett oundgängligt komplement till färjorna för att binda samman Gotland med resten av Sverige, och skapa goda förutsättningar för näringsliv, utveckling och tillväxt.

Det är därför av yttersta vikt att staten tar ansvar för att Gotland effektivt binds samman med resten av Sverige så att hela landet kan leva. Regeringen bör kontinuerligt följa upp de gotländska kommunikationernas utveckling i allmänhet och flygets förutsättningar i synnerhet.

 

 

Hanna Westerén (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)