Villkor för registrering av partibeteckning

Motion 2003/04:K233 av Mats Einarsson m.fl. (v)

av Mats Einarsson m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förtydligande av vallagens villkor för registrering av partibeteckning.

2 Motivering

Villkoren för att den centrala valmyndigheten skall registrera en partibeteckning framgår av 5 kap. 6 § vallagen. Villkoret under punkt 2 i denna paragraf lyder: ”Partiet är inte en underavdelning av en politisk sammanslutning.” Motivet för detta villkor torde vara att förhindra att till exempel ett partidistrikt eller en lokalorganisation inom ett parti som verkar på nationell nivå registreras som partibeteckning. Mot detta finns inget att invända, men villkorets formulering skulle kunna tolkas som att ett svenskt parti som är medlem av en politisk sammanslutning på internationell nivå inte skulle kunna registrera sin partibeteckning för deltagande i svenska val.

Ett exempel på ett svenskt parti vars registrering tycks kunna ifrågasättas på denna grund är Rättvisepartiet Socialisterna, svensk sektion av CWI, Committee for a Workers’ International, en organisation som åtminstone ibland har beskrivits som ett ”världsparti” av sina anhängare. I framtiden kan det kanske uppstå flera fall där vallagens formulering innebär komplikationer. EU har nyligen beslutat införa regler för registrering och finansiering av ”europeiska politiska partier”. Sådana kan vara löst sammanhållna allianser av nationella politiska partier, men också byggas upp som partiorganisationer på EU-nivå med individuellt medlemskap. En nationell avdelning av ett sådant Europaparti skulle rimligen vara en ”underavdelning av en politisk sammanslutning” och därmed förhindrad att registrera sin partibeteckning.

Enligt vår mening bör vallagen på denna punkt förtydligas så att inte svenska partiers internationella organisering förhindrar att de kan registrera sin partibeteckning. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Stockholm den 30 september 2003

Mats Einarsson (v)

Rossana Dinamarca (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)