Vildsvinsjakt

Motion 2019/20:956 av Per Söderlund och Mikael Strandman (båda SD)

av Per Söderlund och Mikael Strandman (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jakt på vildsvin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De skador vildsvinen orsakar innebär stora kostnader för landets markägare. Uppbökade åkrar minskar skördarna vilket leder till stora ekonomiska förluster för landets redan hårt pressade lantbrukare. Förstörda trädgårdar där vildsvinen drar fram skapar irritation och leder till kostnader för de människor som drabbas. Vildsvin är orsaken till ett stort antal viltolyckor varje år. Såväl ur ett privatekonomiskt som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv orsakar vildsvinen årligen stora skador.

Då vildsvin är mycket skygga och nattaktiva är jakten ofta mer tidskrävande att bedriva än annan jakt. Markägarna har ofta inte tid att bedriva vildsvinsjakt i tillräcklig omfattning för att freda sina marker från vildsvin då många andra sysslor ska hinnas med på ett lantbruk. Det förekommer därför att jakten arrenderas ut till utomstående jägare.

Kravet att vildsvinskött ska tas om hand av en vilthanteringsanläggning för att få säljas innebär ett hinder i vildsvinsjakten då det medför en kostnad för de jägare som vill sälja vildsvinskött. Det finns dessutom inte tillräckligt många sådana anläggningar vilket leder till att det kan vara svårt att sälja köttet. Vinsten för jägaren riskerar att minska eller utebli, vilket leder till en minskad jakt.


För att stimulera ökad vildsvinsjakt bör kravet att vildsvinskött ska gå via vilthanteringsanläggning utredas. Kravet på trikintest bör kvarstå vid försäljning och kan även fortsättningsvis tillgodoses genom nuvarande rutiner.

 

 

Per Söderlund (SD)

Mikael Strandman (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)