Vildsvin passar bäst på grillen

Motion 2019/20:2641 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska bli enklare och mer lönsamt att sälja vildsvinskött i syfte att minska problemen på landsbygden med en alltför stor vildsvinsstam och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska vildsvinsstammen växer rekordsnabbt vilket innebär stora problem på lands­bygden. För lantbrukarna handlar det om sönderbökade åkrar och planteringar och minsk­ade skördar. Det ökade antalet vildsvin leder också till fler vildsvinsolyckor i trafiken vilket gör att försäkringskostnaderna för fordon och även risken för personskador ökar. Förstörda trädgårdar, fotbollsplaner, golfbanor och kyrkogårdar är bara några av de ytter­ligare problem som kommer med ett ökat antal vildsvin.

Enligt beräkningar så har vi cirka 200 000–300 000 vildsvin i Sverige och de ökar snabbt. För att fler jägare ska vilja jaga vildsvin är det viktigt att öka incitamenten till vildsvinsjakt, exempelvis genom att göra det enklare och mer lönsamt att sälja vildsvins­köttet. Det är av vikt att vildsvinsstammen inte överutfodras och därmed stimuleras att växa ytterligare. Här har jägare och markägare ett stort ansvar att gemensamt hitta en rimlig nivå för stödutfodringen och övrig utfodring och därmed också nivån på vildsvins­stammen.

Vi behöver samtidigt se över och underlätta för att kunna använda fler fällor, åtel­kameror och annan teknisk utrustning. Det måste underlättas för jägarna att sälja vild­svinskött. Svenska regler om att allt vildsvinskött som ska säljas vidare måste passera vilthanteringsanläggningar är alltför krångliga. Många har långt till närmsta anläggning och priset som anläggningarna betalar kan upplevas som för lågt för att skapa incita­ment för jakt. Jägare bör få sälja vildsvinskött direkt till privatpersoner, med kravet att det är testat för trikiner. Livsmedelsverket utreder just nu detta och förslaget är på re­miss. Viltkött ska kunna användas mer i de offentliga köken på exempelvis våra skolor, sjukhus och äldreboenden. Det är bra och miljövänligt kött samtidigt som det skulle förenkla för ökad jakt. Det är därför bra att i budgetsammanhang ta höjd för att stimu­lera till ökad upphandling av viltkött till de offentliga köken. Jägare bör också kunna sälja direkt till lokala näringsidkare och restauranger, under förutsättning att köttet är testat och kontrollerat.

Dessa förslag skulle tillsammans underlätta försäljningen av vildsvinskött och där­med öka incitamenten för jakt i syfte att minska landsbygdens stora problem med en allt större vildsvinsstam.

 

 

Ann-Sofie Alm (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)