Vikten av ett fungerande vägnät i region Örebro län

Motion 2016/17:332 av Christina Örnebjär (L)

av Christina Örnebjär (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om infrastruktursituationen i Örebro län och vikten av fortsatt upprustning av vägnätet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det bor över tre miljoner i Mälardalen, lite beroende på hur man väljer att avgränsa Mälardalen. Örebro län har vuxit fram som ett logistiknav, inte bara i Mälardalen utan för hela Sverige. Många av Sveriges ledande industrier med export över hela världen går att hitta här. Idag går merparten av alla godstransporter, cirka 85 procent, på lastbil. De allra flesta av dessa är så kallade korta transporter, inom en radie av trettio mil vilket också är ett av skälen till att Örebro är så väl lämpat som logisk nav. För att utveckling ska kunna fortsätta krävs en fungerande infrastruktur.

Under ett par år har Motormännen presenterat en granskning som visar tillståndet på det svenska vägnätet. I Örebro län är de sämsta riksvägarna väg 63, 50 och 49 enligt denna granskning. Många är beroende av dessa vägar för att kunna ta sig till och från arbetet – eller för den delen kunna ta sig någonstans alls.

Inte minst på väg 50 går mycket tung trafik. För några år sedan visade Trafikverkets sammanställning av utsatta vägar vid snökaos att tre av landets värsta vägpartier finns i Örebro län, två av dem gäller just väg 50. Även riksväg 51 och 52 har utsatta avsnitt och viktiga funktioner för lokala och regionala transporter.

Riksväg 52 används av flera trafikantgrupper. I Trafikverkets förenklade åtgärdsvalsstudie Person- och godstransporter i stråket väg 52 mellan E20 och Läppe från 2014 står bland annat Den blandade trafiken i kombination med ojämn hastighetsstandard och låg trafiksäkerhet på delsträckor som inte är mötesseparerade ger en osäker trafiksituation. Det påverkar även tillgängligheten för den regionala person‐ och godstrafiken.

För Örebro län, både ur pendlingssyfte och för den tyngre trafiken, är fortsatt utbyggnad och upprustning av riksvägarna av största vikt. 

E20 som förbinder storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm har en viktig strategisk position i landet, som knutpunkt för gods och personresor till och från Örebro län.

Hälften av Sveriges befolkning bor längs E20 och Statens institut för kommunikationsanalys anger E20 som en av Sveriges fyra viktigaste transportvägar, som är av extra stor betydelse inför framtiden. För att näringslivet ska kunna fortsätta utvecklas är trafiksäkra och pålitliga transporter på E20 en förutsättning. Under de senaste decennierna har E20 successivt byggts ut och det är viktigt att arbetet fortsätter och inte stannar av.

Christina Örnebjär (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)