Vidareutbildning till förskollärare

Motion 1990/91:Ub676 av Hans Nyhage (m) och Lars Sundin (fp)

av Hans Nyhage (m) och Lars Sundin (fp)
I samtliga kommuner i Sjuhäradsbygden finns ett
betydande antal barnskötare, som önskar fullfölja sin
utbildning till förskollärare. Detta kan de göra genom att
gå en förkortad variant av förskollärarutbildningen. Deras
tidigare utbildning och praktiska erfarenhet gör, att
praktikinslagen och vissa teoretiska moment kan reduceras.
Under det gångna året har socialcheferna och för
barnomsorgen ansvariga i de ifrågavarande kommunerna
vid upprepade tillfällen framfört önskemål till högskolan i
Borås om utbildning till förskollärare för barnskötare, 50
poäng. Några kommuner har önskat köpa sådan utbildning
som uppdragsutbildning för deras anställda barnskötare.
Högskolan har dock inte möjlighet att ge utbildningar som
förekommer som allmänna utbildningslinjer som
uppdragsutbildning. Den har därför tvingats tacka nej trots
att god tillgång finns till kompetent personal och
välutrustade utbildningslokaler.
Socialcheferna i de berörda kommunerna har också i
skrivelser vänt sig direkt till såväl
Utbildningsdepartementet som UHÄ och framhållit
angelägenheten av att en 50-poängsutbildning för
barnskötare lokaliseras till högskolan i Borås. I skrivelserna
betonas behovet av välutbildad personal och framhålls, att
barnskötarna i regel är bundna till hemorten. Barnskötarna
i de aktuella kommunerna har därför ingen möjlighet att
fullfölja utbildningen till förskollärare, om den inte
anordnas i Borås eller i den egna kommunen.
I årets budgetproposition är 550 platser fördelade på
olika utbildningsorter med förskollärarutbildning, dock ej
Borås. Därutöver föreslås att UHÄ får i uppdrag att fördela
ytterligare 120 platser.
Behovet av den ifrågavarande utbildningen för
barnskötare i Sjuhäradskommunerna är stort. Det är
således mycket angeläget att utbildningsplatser placeras i
Borås. Därför bör 30 platser ur UHÄ-kvoten direkt
placeras vid högskolan i Borås. En sådan lokalisering kan
således ske utan förändringar i den totala ramen och utan
att någon annan ort drabbas av nedskärningar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att 30 platser ur den i
budgetpropositionen föreslagna UHÄ-kvoten för
utbildning av barnskötare till förskollärare placeras vid
högskolan i Borås.

Stockholm den 24 januari 1991

Hans Nyhage (m)

Lars Sundin (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)