Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Vidareutbildning inom museiområdet

Motion 1990/91:Ub644 av Gullan Lindblad (m)

av Gullan Lindblad (m)
Utbildningsministern avstyrker i budgetpropositionen
UHÄ:s förslag till fort- och vidareutbildning av
museitjänstemän. Avstyrkan baseras på de invändningar
som ansvarsmuseerna riktat mot förslaget. Förslaget har
dock fått stöd från övriga delen av Museisverige, t.ex.
länsmuseernas samarbetsråd, landsantikvarieföreningen
och ett flertal museer.
UHÄ:s förslag är enligt min uppfattning ytterst
motiverat och av stor betydelse för utvecklingen inom
museivärlden. Utbildningen är viktig för alla
personalkategorier inom museerna. Kraven på dessa har
ökat i takt med besparingskrav och ökad efterfrågan på
museernas tjänster från olika intressegrupper: företag, barn
och ungdom etc. Den föreslagna utbildningen fyller därför
en stor och viktig funktion.
Ansvarsmuseernas invändningar mot likriktning och
brister vid tillämpningen i de praktiska momenten vid en
placering utanför Stockholm håller enligt min mening inte.
Med ett utnyttjande av olika lärarkrafter från olika typer av
museer och olika delar av landet kan en väl så bred
utbildning genomföras som i Stockholm. Ansvarsmuseerna
har inte heller annat än undantagsvis kunnat visa ett
varierat kursutbud som skulle kunna ersätta det av UHÄ
föreslagna.
Den av UHÄ föreslagna utbildningen bör därför enligt
min mening komma till stånd.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av fort- och
vidareutbildning inom museiområdet.

Stockholm den 24 januari 1991

Gullan Lindblad (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)