Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Vidareutbildning av förskollärare och fritidspedagoger vid högskolan Gävle-Sandviken

Motion 1990/91:Ub558 av Iris Mårtensson m.fl. (s)

av Iris Mårtensson m.fl. (s)
Enligt regeringens proposition 1990/91:100, är det
väsentligt att utnyttja alla möjligheter till flexibla lösningar
i syfte att förbättra tillgången på lärare i grundskolan. Man
poängterar vikten att fortsätta och utöka dimensioneringen
av grundskollärarlinjen och utbildning av obehöriga lärare
som har tjänstgjort en längre tid inom skolväsendet samt
fortsätta att planera vidareutbildningen av förskollärare och
fritidspedagoger till grundskollärare med inriktning mot
årskurserna 1--7.
Högskolan Gävle-Sandviken har tilldelats resurser för
planering av vidareutbildning av förskollärare och
fritidspedagoger till grundskollärare med inriktning mot
årskurs 1--7. Planeringen sker under våren 1991 och avser
utbildning för etapp 1, vilken skall ge kompetens för arbete
som lärare i årskurs 1--3. Högskolan har för avsikt att
genomföra denna nya utbildning från vårterminen 1992.
Enligt budgetpropositionen är dock planerinsramen för
grundskollärarlinjen vid högskolan oförändrad, 120 platser.
Nuvarande planering utgår från att inom denna ram finns
såväl den regujära utbildningen som en ny form av
distansutbildning av grundskollärare. Den av regeringen
föreslagna vidareutbildningen av förskollärare och
fritidspedagoger medför ett stort behov av att öka
dimensioneringen med 30 nybörjarplatser vid högskolan
Gävle-Sandviken.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ökad dimensionering för
vidareutbildning av förskollärare och fritidspedagoger vid
högskolan Gävle-Sandviken.

Stockholm den 23 januari 1991

Iris Mårtensson (s)

Axel Andersson (s)

Olle Östrand (s)

Sigrid Bolkéus (s)

Karl Hagström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)