Veteraner i internationella insatser

Motion 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S)

av Erik Ezelius m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över vård och rehabilitering av de som skadas vid internationella militära insatser, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige deltar i det närmaste kontinuerligt i FN-ledda insatser på olika platser i världen. Förr innebar militära FN-uppdrag inte några större risker. Det var främst olyckor av skilda slag man riskerade att drabbas av. I princip kan man säga att riskbilden inte skilde sig så mycket från riskbilden på hemmaplan under utbildningstiden inför uppdragen.

I dag är det helt annorlunda. Ett uppdrag kan innebära att man i stort sett dagligen lever under reella hot att hamna i situationer som kan medföra direkt risk för svåra skador eller rent av att dödas. Det är därför synnerligen viktigt att de soldater som själva väljer eller beordras att delta i olika insatser kan göra det i förvissning om att bli väl omhändertagna i det fall man skadas. Omhändertagandet måste då omfatta hela kedjan från det akuta omhändertagandet till det som kan behövas av vård och rehabilitering efter hemkomsten.

Många viktiga steg har tagits, bland annat inrättandet av ett Veterancenter men det finns behov av ytterligare förbättringar.

Riksdag och regering beslutar

Det är riksdag och regering som beslutar om svenskt deltagande i internationella insatser. Det bör därmed vara dessa instanser som även har ekonomiskt ansvar för de vårdinsatser och den rehabilitering som den eller de som har drabbats av någon skada har rätt att kräva.

I dag känns det inte som att så är fallet trots att det finns en särskild lag (lag 2010:449) som reglerar ansvarsförhållandet. Den som drabbas av skada riskerar att hamna i ett slags vakuum när riksdag och regering hävdar att försvarsmakten har ansvaret och försvarsmakten i sin tur hänvisar till kommunerna. Det är ett inhumant förhållningssätt som kan innebära att den som har haft oturen att ha drabbats av någon fysisk eller psykisk skada riskerar att drabbas ytterligare en gång. 

Erik Ezelius (S)

Carina Ohlsson (S)

Monica Green (S)

Patrik Björck (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)