Vattenfalls ägarpolicy

Motion 2021/22:2822 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att komplettera Vattenfalls ägarpolicy med att energiproduktionen måste säkerställa nätstabilitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Undertecknad anser att ägarpolicyn för Vattenfall AB bör förtydligas gällande krav på energiproduktionen så att det framgår:

  • att produktionen ska säkerställa nätstabilitet och att levererad el ska motsvara efterfrågan på effekt och systemtjänster, och 
  • att produktionen främst bör ske med planerbara fossilfria kraftslag, kompletterat med fossilfri intermittent kraft så länge den inte äventyrar systemstabiliteten.

Enligt Energimyndighetens rapport Energiläget 2021, svarade vattenkraft och kärnkraft för 78 procent av den totala elproduktionen förra året, medan vindkraften uppgick till 12 procent och kraftvärme till 10 procent. Med tanke på stängningen av reaktorerna ett och två i Ringhals blir det intressant att följa utvecklingen. Risken är nu stor att Sverige bli tvunget att minska sin export av el genererad från en koldioxidfri kraftkälla. Dels kan vi istället bli tvungna att importera el genererad av en smutsig kolkraftskälla från Danmark och Tyskland. 

Energimyndighetens rapport är intressant läsning eftersom den tydligt visar hur viktigt det är att ett land har en stabil produktionskälla att lita till då vädrets makter kan begränsa såväl vatten- som vind- och solkraft.

År 2018 varnade Vattenfall för att elförsörjningen till Stockholm är hotad och att de planerar miljardinvesteringar för att minska riskerna. För en lekman är det skrämmande läsning att Vattenfall erkänner att de redan har kapacitetsproblem och idag kan tvingas säga nej till kunder som vill ansluta sig eller öka sitt uttag. Att detta dessutom sker i Sveriges huvudstad är anmärkningsvärt.

Med tanke på att Vattenfall är ett statligt bolag anser undertecknad att det är av största vikt att riksdagen begär en komplettering av § 3 (a) i Vattenfalls bolagsordning. Så att nämnda paragraf också framhåller att: produktionen ska säkerställa nätstabilitet och att levererad el ska motsvara efterfrågan på effekt och systemtjänster. Samt att detta främst bör ske med planerbara fossilfria kraftslag, kompletterat med fossilfri intermittent kraft, så länge den inte äventyrar systemstabiliteten.

Med hänvisning till ovanstående anser undertecknad att Sverige måste säkerställa att Vattenfalls elproduktion ska säkerställa nätstabilitet med planerbara fossilfria kraftslag. Det krävs för att vi även i framtiden ska kunna vara en stark industrination med en klimatneutral elkraftproduktion. Vattenfalls bolagsordning bör därför kompletteras med detta. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)