Vattenfall AB

Motion 2018/19:142 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)

av Charlotte Quensel m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av uppdraget för statligt ägda Vattenfall AB och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Vattenfall AB i ägardirektiv att stoppa den förtida avvecklingen av de berörda kärnkraftsreaktorerna i Ringhals och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Vattenfall AB inte ska åläggas några restriktioner för att planera, förbereda eller bygga ny kärnkraft och tillkännager detta för regeringen.

Vattenfalls uppdrag

Sverigedemokraterna anser att Vattenfalls strategi gällande förnybar energi bör ses över och anpassas efter rådande förhållande på den svenska och europeiska energi­marknaden. Relativt låga energipriser samt ett lågt pris på utsläppsrätter i kombination med enormt investeringsbehov i infrastruktur, bland annat till följd av uppförandet av väderberoende kraftproduktion, kommer att resultera i långsiktigt ökade kostnader och ekonomisk osäkerhet gällande lönsamheten. Detta lär medföra ökade kostnader för staten och dessutom innebära en negativ inverkan på svensk industris konkurrenskraft. Sverigedemokraterna poängterar rimlig lönsamhet genom sund ekonomisk konkurrens mellan energislagen utan subventioner som snedvrider marknaden.

Sverigedemokraterna förordar emellertid ett system för elproduktion i Sverige som i möjligaste mån är oberoende av fossil energi. Elmarknaderna i norra Europa är delvis integrerade, vilket är naturligt, men Sverige bör undvika att göra sig långsiktigt beroende av importerad el. Vi vill bland annat därför varna för en övertro på väderberoende energislag, som vindkraft och solceller, eftersom dessa måste kombineras med baskraft av något slag. Förutom att vi menar att Vattenfalls strategi gällande förnybar energi bör ses över bör man även flytta fokus från expansion i utlandet till att värna den svenska elförsörjningen ur ett långsiktigt perspektiv. 

Ägardirektiv kring Ringhals 1 och 2

Vattenfall avser att i förtid, redan 2019 och 2020, stänga kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Beslutet är ett hot mot leveranssäkerheten då Svenska kraftnät redan inför kommande vinter i sina kraftbalansrapporter inte räknar med att Sverige kommer att klara sin effektförsörjning på egen hand. En förtida avveckling av dessa reaktorer kommer därför att ytterligare försvåra effektsituationen och där anser vi att staten bör se mer till landets energiförsörjning än till de ekonomiska målen i bolaget. Riksdagen bör därför uppmana regeringen att agera genom att ge Vattenfall AB i ägardirektiv att stoppa den förtida avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2.

Inget tankeförbud om kärnkraft för Vattenfall AB

Vattenfall AB lämnade i juni 2012 in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att få ersätta befintliga reaktorer med nya. Detta skulle utgöra ett led i arbetet med att analysera förutsättningarna inför en eventuell investering i nya reaktorer. På så vis har Strålsäkerhetsmyndigheten anbragts att påbörja ett arbete med att ta fram nya föreskrifter för kraven på en ny reaktor.

Regeringen har trots att detta bara är en process i undersökningsstadiet, gett uttryck för att vilja ålägga Vattenfall AB med ett stopp för att ens undersöka förutsättningarna.

I regeringens budgetproposition för 2015 står följande att läsa:

Regeringen avser ta ett helhetsgrepp om det statliga bolaget Vattenfall och av styrningen av bolaget i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts.

S ser detta som djupt problematiskt och anser att man kan dra paralleller till det så kallade tankeförbudet som infördes av en tidigare socialdemokratisk regering 1987 som innebar att Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor.

Vi anser därför att riksdagen ska tillkännage för regeringen att Vattenfall AB inte ska åläggas några restriktioner att ansöka, undersöka eller förbereda för uppförande av ny kärnkraft.

Charlotte Quensel (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-23 Granskad: 2018-10-23 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)