Västkustbanan

Motion 1993/94:T514 av Bo Nilsson m.fl. (s)

av Bo Nilsson m.fl. (s)
Bygg ny sträckning på Västkustbanan i sträckningen
Helsingborg via Landskrona till Lund och Malmö.
Västkustbanan prioriteras mycket högt av alla nationella
instanser. Som det ser ut i dag bör hela sträckan vara
utbyggd till dubbelspår fram till år 2000. Detta är mycket
viktigt för kommunikationerna i sydvästra Sverige men
framför allt för Skånes järnvägstrafik.
Insikten om att goda järnvägs- och vägnät är en
nödvändig förutsättning för att Sverige skall klara ett
närmande till det nya Europa ökar för varje dag. Att 90-
talet blir ''Infrastrukturens årtionde'' råder det i dag inget
tvivel om. Vi socialdemokrater anslog tonen i dels 1988 års
trafikpolitiska beslut i riksdagen, men dels också genom att
markera att 100 miljarder kronor måste satsas på
infrastrukturen under 1990-talet. Den socialdemokratiska
regeringen anslog 20 miljarder kronor till vägar och
järnvägar hösten 1991.
Den europeiska kartan förändras i en allt snabbare takt.
I en europeisk större och friare marknad söker olika
regioner stärka sina positioner för att främja en ekonomisk
utveckling. Stora satsningar görs på utbyggnad av ett
europeiskt höghastighetsnät. Samtidigt öppnas gränserna
mot Östeuropa och ger möjlighet till en ökad europeisk
integration av handel och samfärdsel.
I Sverige har vägnätet till viss del byggts ut medan
nyinvesteringar för järnvägar knappast har skett under
senare år. Stambanenätet var så sent som 1991 identiskt
med sekelskiftets nät och motsvarar inte de krav som
kommer att ställas under 2000-talet.
Att en ökad satsning på kommunikationer görs, som
järnvägsutbyggnad, motiveras kanske främst av miljö- och
trafiksäkerhetsskäl. Med ett ökat transportarbete som
följer av ekonomisk utveckling kan inte vägtransporterna
utökas utan konsekvenser för såväl miljö som mängden
trafikolyckor.
Järnvägen utgör ett ytterst energisnålt transportsystem
med ringa omgivningspåverkan. Trafiksäkerheten är
troligen 100 gånger högre jämfört med vägtransporten
uttryckt i person-km. En ökande andel av godsmängder är
miljöfarligt och transporteras i dag på vägarna utan
tillräcklig säkerhet och kontroll.
Ett starkt svenskt järnvägsnät måste prioriteras högt för
att hävda Nordens och Sveriges konkurrenskraft i Europa.
De mest betydelsefulla linjerna utgör stambanorna mellan
de tre största stadsregionerna.
Västkustbanan har i dag en helt undermålig kapacitet.
Linjen är i huvudsak enkelspåring och har flera svåra
passager vilket ger långa restider, dålig tidhållning och stora
svårigheter att finna utrymme för ytterligare tåg i
tidtabellen. Det är naturligt att prioritera
järnvägsutbyggnaden på de vitala linjerna som ligger nära
kontinentförbindelserna med Europa.
SJ räknar med stor utvecklingspotential för
Västkustbanan för såväl gods- som persontrafik under
förutsättning av att dubbelspår byggs hela vägen.
Västkustbanan har i dag ytterst ringa marknadsandelar
av såväl gods- som persontrafik. Större marknadsandelar av
en ökande godsmängd är möjlig och därtill kommer en
ökande transittrafik till Norge samt möjligheterna att
överföra godstrafik från den hårt belastade södra
stambanan till Västkustbanan.
En utbyggnad av Västkustbanan utgör ett viktigt steg för
att stärka Sydsveriges och Västkustens
utvecklingsmöjligheter. Flera utredningar har konstaterat
svagheter i Sydsveriges konkurrenskraft. Det är därför
mycket glädjande att arbetet har startat med en ordentlig
satsning på Västkustbanan. Inte minst gäller detta den
nödvändiga tunneln under Hallandsåsen.
Malmö-Lund kan få en ökad betydelse som centrum för
utbildning och service i södra Sverige. En högre standard på
Västkustbanan sprider konkurrensfördelarna till fler städer
längs spåret genom bättre försörjning med
arbetskraft/arbetstillfällen och ökad tillgång till regionens
samlade utbildningsresurser.
Västra Skåne är hårt utsatt för luftföroreningar från
utländska källor. De inhemska utsläppen härrör i betydande
utsträckning från trafiken. För att uppnå uppsatta mål för
miljön och samtidigt ge förutsättningar för regional
utveckling måste en offensiv satsning ske på miljövänliga
transportsystem.
Stor enighet råder mellan Banverk, SJ, berörda
länsstyrelser, länstrafikbolag och kommuner om att en
utbyggnad av Västkustbanan för dubbelspår bör
genomföras.
Investeringsutrymmet inom de ramar som riksdagen
angivit för Banverket medger inte en utbyggnad för ett
konkurrenskraftigt transportsystem. SJ har angett ett
investeringsbehov i flermiljardklassen för Västkustbanan
mellan Malmö och norska gränsen.
De stora investeringar som behövs är dels en utbyggnad
av dubbelspår längs hela sträckan, dels också ny sträckning
genom Laholms kommun, en tunnel genom Hallandsåsen
med ny sträckning vid Ängelholm samt en ny bandel från
Helsingborg via Landskrona kommun mot Lund-Malmö.
Av dessa nödvändiga investeringar finns bara sträckningen
genom Laholms kommun och tunneln under Hallandsåsen
med i SJ:s och Banverkets investeringsplaner.
För att Västkustbanan skall kunna bli ett effektivt och
konkurrenskraftigt transportsystem måste också
sträckningen genom västra Skåne byggas färdigt på 1990-
talet. Detta inte minst för att kunna utnyttja
järnvägskapaciteten fullt ut på den nya fasta förbindelsen
över Öresund när denna står färdig vid sekelskiftet.
Samhällsekonomiska analyser kan visa att järnvägen har
stora konkurrensfördelar jämfört med vägtrafiken om
miljövinster och trafikskador tas med. Även om
Västkustbanan ingår i stomnätet och utgör en av de mest
lönsamma järnvägsprojekten i Sverige medger nuvarande
investeringsramar alltså inte en nödvändig utbyggnad inom
överskådlig tid.
Riksdagen har under 1993 tagit ställning till en ny
långtidsplan 1994--2003. Denna omfattar betydligt utökade
medelsramar. Detta kommer att betyda att det finns
utökade möjligheter att förverkliga en utbyggnad av
dubbelspår längs hela Västkustbanan, inklusive en ny
bandel Helsingborg--Landskrona--Lund. Vi motionärer
kräver att denna satsning inordnas i Banverkets nya
långtidsplan i första hand fram till år 2000, men i vart fall
under flera perioder.
På Västkustbanan har kommunerna bidragit med stora
belopp till järnvägsbyggande för sträckan Göteborg--
Kungsbacka, i Halmstad och i Helsingborg under senare år.
Förutsättningarna för kommunal medverkan i
finansieringen av den fortsatta utbyggnaden är därför
ytterst begränsad.
Vi utgår emellertid ifrån att berörda kommuner, t.ex.
Landskrona, kommer att på olika sätt medverka i
förverkligandet av den nya bandelen genom Landskrona
kommun inklusive nytt stationsläge.
Som tidigare nämnts har ytterligare skäl tillkommit som
gör att Västkustbanan i hela sin sträckning, från Oslo till
Malmö/Köpenhamn, måste byggas färdigt på 1990-talet.
Det viktigaste är utan tvekan den fasta förbindelsen
Malmö--Köpenhamn som bör färdigställas före år 2000. Att
bygga ut Västkustbanan med dubbelspår hela sträckan
utom för delen i västra Skåne är naturligtvis helt felaktigt.
När nu statsmakterna prioriterat Västkustbanan måste den
självklart byggas färdigt i hela sin sträckning.
Västkustbanan blir naturligtvis inte starkare än sin svagaste
sträcka. Dessutom finns det en mycket stor
befolkningskoncentration längs kusten i västra Skåne.
För att kunna utnyttja kapaciteten på den kommande
fasta förbindelsen fullt ut måste alltså anslutningen till
denna förbindelse byggas ut inom det snaraste. Att inte
göra detta måste betyda att resultatet blir halvdant.
Nuläge
Berörda kommuner, länsstyrelse och Banverket har nu i
stort sett enats om hur Västkustbanans sträckning med
dubbelspår mellan Helsingborg och Kävlinge skall dras.
Landskrona kommer i och med utbyggnaden att ligga vid
Västkustbanan. Dubbelspåret dras via Raus till Rydebäck i
Helsingborg, därefter passeras Glumslöv. Spåret går vidare
mot de östra delarna av Landskrona där en ny station byggs
för att sedan svänga österut mot nuvarande spår till
Kävlinge. Därefter följer dubbelspåret i stort sett
nuvarande sträckning mot Lund--Malmö och
förhoppningsvis över den fasta förbindelsen till Köpenhamn
och därmed Själland. Projektet skall kunna påbörjas under
1996 och vara avslutat före sekelskiftet.
Krav på förverkligande
Det är nu oerhört viktigt att projektet förverkligas
snarast möjligt, d.v.s. före år 2000. Det betyder att stråket
Helsingborg--Landskrona--Malmö byggs färdigt fram till
sekelskiftet. Detta har strategisk betydelse för
Landskronaregionens möjligheter att utvecklas i sitt utsatta
läge i Öresundsregionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om färdigställande av projektet
Västkustbanan med dubbelspårstandard också längs
sträckan Helsingborg--Landskrona mot Lund--Malmö före
år 2000.

Stockholm den 21 januari 1994

Bo Nilsson (s)

Jan Andersson (s)

Bo Bernhardsson (s)

Bengt Silfverstrand (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)