Västkustbanan

Motion 1992/93:T513 av Ulla Tillander (c)

av Ulla Tillander (c)
Miljöproblemen på västkusten har alltmer börjat att
uppmärksammas. En utbyggd järnvägstrafik mellan Malmö
och Göteborg skulle ge ett gott bidrag till en förbättrad
miljö. Landskrona bör också få en anslutning till
västkustbanan.
I propositionen framhålles västkustbanan som ett viktigt
projekt. Enligt min mening måste ett sådant konstaterande
också åtföljas av tillräckligt med anvisade
investeringsmedel så att utbyggnaden av västkustbanan kan
fortsätta. Jag utgår ifrån att resurser ställs till förfogande i
den aviserade propositionen om investeringar i trafikens
infrastruktur.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts angående behovet av fortsatt
utbyggnad av dubbelspår på västkustbanan,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Landskronas anslutning till
västkustbanan.

Stockholm den 14 januari 1993

Ulla Tillander (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)