Västkustbanan genom Halland

Motion 2009/10:T294 av Jan Ertsborn (fp)

av Jan Ertsborn (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att färdigställa Västkustbanan genom Halland.

Motivering

Regering och riksdag har beslutat att Västkustbanan ska byggas ut till dubbelspår. Stora delar är redan utbyggda. I juni 2008 öppnades dubbelspåret förbi Falkenberg för trafik. Arbetet med tunneln genom Hallandsåsen pågår. Kvar att bygga ut är dubbelspåret genom Varberg.

Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Den utgör också en del av förbindelsen mellan Oslo och Köpenhamn och är därför mycket viktig i ett internationellt perspektiv. Västkustbanan är hårt utnyttjad för både gods- och persontrafik. Problemet är dock att det råder kapacitetsbrist på återstående enkelspårsträckor. Dessa brister begränsar i hög grad möjligheterna att utöka trafiken. Dubbelspårsutbyggnaden på hela sträckan har pågått i över 15 år och ändå återstår sträckor med enkelspår. Mycket pengar har lagts ned på dubbelspårsutbyggnaden, men den kan till stor del inte utnyttjas fullt ut förrän hela projektet är färdigt.

Den regionala tillväxten i Halland och på västkusten är beroende av snabba och effektiva transporter. Vi lever i en hård internationell konkurrens och det gäller för regionen att minimera de nackdelar vi har genom avståndet till kontinenten. Såväl persontrafik som godstrafik ökar mycket kraftigt på motorvägen genom Halland. Detta innebär en stor belastning på miljön genom ökade avgasutsläpp, trots åtgärder för att förbättra bilarna. Halland är redan hårt belastat av försurande nedfall. Många sjöar är starkt försurade och en del av dem hålls vid liv genom dyra kalkningsåtgärder.

När det gäller Varbergsområdet finns fortfarande inte något konkret ställningstagande till när genomförandet kommer i gång och kan tänkas bli färdigt. Vad som hittills framkommit tyder på att det kan komma att dröja åtskilliga år innan arbetet ens kan påbörjas. Detta är mycket otillfredsställande.

Varberg har, särskilt under sommartid, svåra trafikförhållanden med både buller- och säkerhetsproblem. Dessutom hindras planering av stadens exploateringar genom osäkerheten, orsakad av hur den framtida järnvägsdragningen blir.

I Banverkets planering har Varberg tidigare legat ganska långt framme och avtal om utbyggnaden har också för flera år sedan tecknats med Banverket men inte blivit genomfört. Det ingångna avtalet med Varbergs kommun fullföljdes aldrig. Numera har nya överläggningar förevarit och såväl Varbergs kommun som Region Halland har beslutat att i den utsträckning som avtalats med Banverket bidra med inte oansenliga delar av utbyggnadskostnaderna.

Det finns ett stort antal skäl för att på ett påtagligt sätt öka takten i genomförandet av dubbelspårsutbyggnaden av järnvägen genom Halland genom att nu prioritera dubbelspårsutbyggnaden genom Varberg.

Stockholm den 2 oktober 2009

Jan Ertsborn (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)