Västerdalsbanan

Motion 2009/10:T282 av Hans Unander och Peter Hultqvist (s)

av Hans Unander och Peter Hultqvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för upprustning av Västerdalsbanan.

Motivering

Västerdalsbanan har idag en viktig roll när det gäller både persontrafik och godstrafik. Banan har en persontrafik i dag när det gäller allt från pendling mellan kommunerna i Västerdalarna och som en länk till övriga Sverige. En del av resenärerna är olika grupper av elever som pendlar mellan skolorna och hemmet. Det sker också en hel del arbetspendling mellan kommunerna längs banan. En alltmer tilltagande grupp är också turistresenärer som under vinterhalvåret nyttjar banan för att kunna ta sig kollektivt till Sälenområdet.

Godstrafiken har också en viktig funktion att transportera gods efter banan. Det mesta godset kommer från den närliggande skogsråvaran i form av massaved men också flis och spån. Tack vare att dessa transporter ligger på banan kan en hel del av transporterna efter vägen minskas. Det är positivt inte bara utifrån miljöaspekten utan också utifrån det att flertalet av vägarna i Västerdalarna stundtals är mycket hårt trafikerade, framförallt under vintersäsongen när många resenärer skall till eller från Sälenfjällen.

Västerdalsbanans intresseförening har ett pågående EU-projekt som har det översyftet att ”påskynda utvecklingen av Väserdalsbanan till hög standard med utvecklat trafikutbud som gör banan till en naturlig och integrerad del av kommunikationerna på lokal, regional och nationell nivå”. En del av detta projekt är att genomföra ett antal utredningar om banans standard och utvecklingsmöjligheter.

En utredning handlar om att identifiera särskilt utsatta sträckor som kräver upprustning. Det pågår för närvarande en tillståndsbedömning av sliprar efter banan som görs av företaget Raildoc. Resultatet av Raildocs mätningar är att ingen kan påstå annat än att banans dåliga standard beror på bristande underhåll under väldigt många år. Detta underhållsberg måste nu åtgärdas så att utveckligen på banan kan fortsätta.

Det är viktigt att underhållet sköts så att tågets restider kan minskas. På grund av det dåliga underhållet har tyvärr utvecklingen varit tvärtom med ökade restider. Detta är inte acceptabelt. Att resa med egen bil får inte bli ett snabbare alternativ.

Stockholm den 30 september 2009

Hans Unander ()

Peter Hultqvist (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)