Varningstexter på alkoholförpackningar

Motion 1988/89:So273 av Anders Castberger och Ivar Franzén (fp, c)

av Anders Castberger och Ivar Franzén (fp, c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So273

av Anders Castberger och Ivar Franzén (fp, c)
Varningstexter på alkoholförpackningar

Målsättningen för landets alkoholpolitik är att minska den totala alkoholkonsumtionen.
Detta ger enligt alla tillgängliga forskningsrön en avspegling
i alkoholskadorna, som därmed kan nedbringas. Ett delmål är att
minska den totala alkoholkonsumtionen med minst 25 procent fram till år
2000.

En hörnsten i metoderna att uppnå de alkoholpolitiska målen är information
till konsumenterna. När det gäller olika produkter som kan innebära
någon form av fara eller där viss försiktighet rekommenderas i vissa fall,
är det vanligt med information och konsumentupplysning på varans förpackning.

Denna' möjlighet utnyttjas obegripligt nog inte när det gäller alkohol,
medan t. ex. rökare varnas för konsekvenserna av tobaksbruk genom varningstexter
på såväl tobaksförpackningar som i tobaksannonser. Vi föreslår
att varningstexter införs också på alla alkoholförpackningar som innehåller
drycker med en alkoholhalt överstigande lättöl eller motsvarande.
Bestämmelser om sådan obligatorisk varningstext bör också innehålla
regler för utformandet, så att storlek och placering av varningstexten
bidrar till att uppmärksamhet kan väckas hos konsumenten.

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om obligatoriska varningstexter på alkoholförpackning
samt utformningen av denna text.

Stockholm den 25 januari 1989

Anders Castberger (fp)

Ivar Franzén (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)