Statligt ägande i Sunpine

Motion 2019/20:21 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra indirekt statligt ägande i företaget Sunpine och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

International Council on Clean Transportation har identifierat att systemutsläppen av växthusgaser från användandet av HVO baserad på tallolja är 8% högre än motsvarande utsläpp för fossil diesel. HVO som tillverkats från tallolja är skattebefriad för svensk vägtransportsektor i syfte att stimulera användningen för att reducera utsläppen av växthusgaser. Hade motsvarande mängd fossil diesel av miljöklass 1 sålts hade skatteinkomsten ökat med 5,73 kr/liter enligt 2017 års skattesats. Att skattebefria ett specifikt alternativ i syfte att reducera utsläpp av växthusgaser när det i själva verket ökar desamma är kontraproduktivt. Dessutom är svenska staten, via det statliga bolaget Sveaskog, delägare i produktionskedjan genom delägarskap i Sunpine.

Staten bör därför ålägga Sveaskog att avyttra sitt innehav i Sunpine. Enligt den nyligen beslutade klimatlagstiftningen kan staten svårligen äga andelar i ett företag som spär på utsläpp av växthusgaser relativt motsvarande fossilt alternativ.

Dennis Dioukarev (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-13 Granskad: 2019-09-16 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)