Varmare företagsklimat för fler jobb

Motion 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en lärlingsanställningsform.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att minska företagens sjuklönekostnader.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att värna och utveckla RUT- och ROT-avdragen.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kravet på nej till höjda arbetsgivaravgifter för unga.
  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kravet på nej till höjd restaurangmoms.
  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kravet på nej till höjd skatt på arbete.
  7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att säkra tillgången till energi.
  8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökad trygghet vid arbetslöshet.

Motivering

De senaste årens ekonomiska och finansiella kriser har drabbat många människor i en lång rad länder mycket hårt – inte minst i Europa. Den svenska ekonomin har vid jämförelse klarat sig bra. Under alliansregeringen har det blivit mer än 250000 fler i arbete och 200 000 färre i utanförskap. Men arbetslösheten, speciellt ungdomsarbetslösheten, är fortfarande ett gissel. Alliansen har presenterat ett nytt jobbmål: över fem miljoner människor ska ha ett arbete år 2020 genom att sysselsättningen ökar med 350 000 under perioden 2014–2020.

De närmaste åren tilltar därtill utmaningen när det gäller välfärdens finansiering. Allt fler äldre ska försörjas av en minskande andel i arbetsför ålder. Vi och Alliansen vill genomföra den stora satsning som kallas Sverigebygget, som innebär omfattande satsningar på infrastruktur i form av regional kollektivtrafik, höghastighetståg och 100000 nya bostäder.

Det är genom framgångsrika, välmående företag de resurser skapas som gör det möjligt för oss att möta framtidsutmaningarna och finansiera vår gemensamma välfärd. Det kräver en näringspolitik som skapar fler jobb i växande företag. Vänsteroppositionens skattehöjarpolitik kommer inte leda till detta, tvärtom. Förutsättningarna för företagande behöver bli ännu bättre. Skatter och avgifter, kapitalbrist, risker kopplade till arbetsgivaransvar, regelkrångel, långa myndighetshandläggningstider, undermålig infrastruktur och kompetensbrist är några exempel på problem som företagare i Sverige brottas med.

För att förenkla steget in på arbetsmarknaden för ungdomar vill vi införa en ny lärlingsanställningsform. Arbetsgivare som anställer en lärling ska få ekonomiskt stöd för att kompensera handledarkostnader.

För att minska riskerna med att anställa och förbättra villkoren för inte minst de små företagen vill vi sänka sjuklönekostnaderna genom ett förbättrat och förenklat högkostnadsskydd.

RUT- och ROT-avdragen öppnar nya marknader och skapar förutsättningar för nya företag och jobb. Avdragen skapar förutsättningar för barnfamiljer och äldre att få avlastning med olika sysslor i hemmet. Vi vill värna avdragen, undanröja dagens gränsdragningsproblem och att avdragen omfattar även it-tjänster i hemmet. Vänsteroppositionens förslag till försämringar måste stoppas.

Höjda skatter på tjänster och arbete leder inte till fler tjänster och mer arbete. Tvärtom. Om Sveriges positiva sysselsättningsutveckling ska fortsätta måste vänsterns skattehöjarpolitik stoppas. Fler vägar in på arbetsmarknaden för den med liten erfarenhet måste skapas – inte färre.

En stabil och säker elförsörjning är omistlig för vårt moderna samhälle. Trygghet och långsiktighet är avgörande för industriella investeringar. En blocköverskridande uppgörelse på energiområdet bör eftersträvas där det förnybara kan öka men där också nya kärnkraftsreaktorer tillåts.

En viktig del av en fungerande arbetsmarknad är en grundläggande trygghet vid arbetslöshet. Alla på arbetsmarknaden bör omfattas av en sådan trygghet. Vi vill därför att arbetslöshetsförsäkringen, precis som sjukförsäkringen, ska bli allmän och obligatorisk. I samband med en sådan reform vill vi höja och indexreglera taket.

.

Göran Hägglund (KD)

Emma Henriksson (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Caroline Szyber (KD)

Annika Eclund (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)