Varje barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2020/21:2375 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett kunskapslyft för att stärka barns kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av utbildning om barnets rättigheter för alla som jobbar med barn och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barn- och ungdomsorganisationers betydelse för att öka kunskaperna om barnets rättigheter och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en särskild satsning på lärare för att ge kunskap gällande FN:s barnkonvention samt metoder att jobba med för att säkerställa barns rätt till inflytande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 1 januari 2020 är Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter lag i vårt land. Det är ett långt och målmedvetet arbete som fört oss fram till detta, från stats­minister Ingvar Carlssons besked 1990 att Sverige som ett av världens första länder skulle ratificera konventionen till riksdagens beslut 2018 att vi ska ta nästa steg och göra barnkonventionen till svensk lag.

Under alla dessa år har mycket hunnit hända. Barns rättigheter har definitivt skärpts och på område efter område har barns bästa fått en mer vägledande ställning. Ändå kan man konstatera utan större svårigheter att mer finns att göra inte minst när det gäller barns rätt att höras, vara delaktiga och ha inflytande i frågor som berör dem. Sverige är ett av världens bästa länder att växa upp i, men vi borde ha kommit bra mycket längre under dessa år i frågan om barns rättigheter. Därför är det tydliga uppdrag en rad av landets myndigheter fått och jobbat med under de senaste åren välkommet, samt den kunskapsuppbyggnad som pågår i samhället.

Men en viktig beståndsdel saknas barns egna kunskaper om sina rättigheter. Det räcker inte med att en samlad vuxenvärld och hela Myndighetssverige blir bättre på barns rättigheter. Det krävs ett lika stort kunskapslyft hos barnen själva.

För att kunna ställa krav och stå upp för sina rättigheter måste man i grunden känna till dem. Alltför många barn har aldrig fått utbildning i eller ens information om FN:s barnkonvention. På samma sätt som under barnkonventionens första 10 år behövs det även framöver övervägas om det ska avsättas pengar för att olika frivilligorganisationer skulle kunna sprida kunskap om barnkonventionen till landets skolelever. När barn­konventionen nu är svensk lag behöver ett kunskapslyft för att ge alla barn rätt till kunskap om sina rättigheter också övervägas. Det är när man vet sina rättigheter man också kan kräva dem.

Barnrättskommittén har flera gånger i den svenska granskningen lyft fram kritik mot den låga kunskapsnivån bland barn och ungdomar om barnkonventionens innehåll.

Alla barn har rätt till kunskaper om sina rättigheter. Här är lärarna en helt avgörande yrkesgrupp för att förverkliga innehållet i FN:s konvention om barnets rättigheter. Möjligheterna att ge såväl blivande som redan verksamma lärare mer kunskap i dessa frågor bör därför ses över. Men det räcker inte med skolan. När barnkonventionen nu blivit lag bör regelbundna utbildningar om barnets rättigheter övervägas för alla som jobbar med eller för barn erbjudas.

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

Anders Österberg (S)

Sanne Lennström (S)

Hillevi Larsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)