Vargstammens storlek och skyddsjakt på varg

Motion 2015/16:1977 av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C)

av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillse att riksdagens beslut om mål för vargstammens omfattning på 170–270 vargar ska tillämpas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyddsjakt på varg i områden med fårskötsel ska få ske redan efter ett angrepp på får och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I rovdjurspropositionen, som riksdagen antagit våren 2014, uttalades att målsättningarna för rovdjursstammarna inte får innebära att tamdjurshållningen påtagligt försvåras och att socioekonomisk hänsyn ska tas.

 

En mycket snabb ökning av antalet vargar i Sverige har skett från ca 80 vargar 2004 till ca 415 vargar vintern 2014/2015. Från 1995 till 2004 var vargstammen mellan 35 och 80 vargar.

Det av regeringen föreslagna och av riksdagen våren 2014 beslutade referensvärdet för varg i Sverige är 170–270 vargar. Den senaste inventeringen visade på att vargstammen uppgick till ca 415 vargar vintern 2014/2015 med ett osäkerhetsintervall på 328 till 539 vargar.

 

Mot bakgrund av riksdagens beslut framstår det som anmärkningsvärt att Naturvårdsverket beslutat att vi i Sverige ska ha minst 270 vargar och att länsstyrelserna i landet av verket fått i uppdrag att i sin planering utgå från denna målsättning. Länsstyrelserna i södra Sverige har, med Naturvårdsverkets målsättning om minst 270 vargar i Sverige, fått i uppdrag att planera för en fast vargstam i södra Sverige. Något som inte funnits på ca 150 år och som inte rimmar med riksdagens beslut om en totalt något minskad vargstam i Sverige och som inte rimmar med riksdagens beslut att tamdjurshållningen inte påtagligt ska försvåras. För att tamdjurshållningen inte ska försvåras i fårskötselsområden finns behov av att införa rätt till skyddsjakt på varg redan efter första tillfället då en varg rivit får.

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

Staffan Danielsson (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)