med anledning av prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården

Motion 2008/09:So12 av Elina Linna m.fl. (v)

av Elina Linna m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården.

Inledning

I propositionen föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) för att underlätta för privata vårdgivare att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning genom att landstingen blir skyldiga att införa vårdvalssystem. När vårdvalssystem införs ska lagen (2008:962) om valfrihetssystem tillämpas. I propositionen föreslås även att bestämmelsen om att den fasta läkarkontakten i primärvården ska vara specialist i allmänmedicin tas bort.

Vänsterpartiet anser att offentligt finansierad hälso- och sjukvård i huvudsak ska drivas av offentliga utförare. Vi motsätter oss konkurrensutsättning och privata vinstintressen och är djupt oroade över den utveckling som sker. Vänsterpartiet arbetar för att alla ska få rätt till en jämlik och jämställd vård på lika villkor. Med regeringens förslag är det inte patientens rätt som förstärks utan enbart vårdgivarens rätt till att få etablera sig.

Allas rätt till vård

Propositionen innehåller omfattande förändringar i primärvårdens organisation, förändringar som är mycket svåra att senare korrigera. Det är därför uppseendeväckande att propositionen inte innefattar någon analys av vilka konsekvenser förslaget får för olika grupper i samhället och för folkhälsan i stort.

I dag vet man att hälsa hänger nära samman med vilken social status man har. Låginkomsttagare har sämre hälsa än höginkomsttagare. Behovet av vård ser därför väldigt olika ut i olika områden och olika delar av landet. Människor med dålig hälsa har även svårare att ställa krav på vården och få sin röst hörd i sitt behov av vård.

Vänsterpartiet anser att regeringens förslag kommer att öka dessa klyftor ännu mer. Förslaget innebär bl.a. att det blir mycket mer lönsamt att lokalisera mottagningar till områden med hög social status och välja ut de patientgrupper som bor där. Att så blir fallet stöds av de erfarenheter vi har från de vårdvalsmodeller som redan finns i landet samt erfarenheter från utlandet. Svårigheterna att rekrytera läkare och annan vårdpersonal till glesbygden lär inte heller minska med detta förslag.

Vårdvalssystemet undergräver även primärvårdens folkhälsoarbete och möjligheten till områdesansvar. Eftersom detta arbete måste utföras i nära och långsiktigt samarbete med lokalsamhället blir det svårt att involvera vårdgivare med oklar och växlande geografisk förankring. Det blir också svårt att engagera privata vårdgivare som konkurrerar med varandra om patienterna. Risken är överhängande att det förebyggande arbetet ses som en onödig kostnad som kan sänka de egna inkomsterna i framtiden. Det finns heller ingen anledning för privata vårdgivare att samarbeta kring utveckling och dela med sig av förbättringsförslag eftersom idéerna i stället kan användas till konkurrensfördelar.

I propositionen påstås det att kvalitetsutveckling stimuleras genom att människor vänder sig till den vårdinrättning som har högst kvalitet och man hänvisar till förbättrade informationssystem. Sanningen är att fungerande system för att följa upp vårdkvalitet och behandlingsresultat inom primärvården saknas och inte heller kommer att finnas när lagförslaget ska vara genomfört. Den valfrihet det talas om är snarast en valfrihet att köpa grisen i säcken. Genom ett splittrat huvudmannaskap kommer det i stället att bli mycket svårare att följa upp och garantera att vården är av god kvalitet. Med alltfler privata vårdgivare minskar det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården. Det blir svårare för patienterna att vända sig till sina förtroendevalda representanter för att kräva en högre kvalitet i vården.

Propositionens förslag att landstingen ska ha rätt att entreprenadupphandla vårdgivare för särskilt behövande orter, områden eller grupper ser vi som ett erkännande av att lagförslaget innebär orättvisor. Konsekvenserna blir att ett särskilt vårdsystem inrättas för de underprivilegierade i samhället.

Lagen om valfrihetssystem

När regeringens lagförslag om valfrihetssystem (LOV) behandlades i riksdagen ansåg Vänsterpartiet att förslaget borde ha avslagits. Utredningen som låg till grund för lagförslaget hade som utgångspunkt att utreda ett valfrihetssystem inom äldre- och handikappområdet. Att lagen även skulle gälla inom hälso- och sjukvården blev aktuellt först i ett slutskede, och frågan blev därmed inte ordentligt utredd. Vänsterpartiet är också kritiskt till att LOV ger privata utförare möjlighet att införa tilläggstjänster, något som inte offentliga utförare får möjlighet till. Vi kan inte ställa oss bakom ett förslag som leder till en mer ojämlik vård och som innebär att den som har råd kan köpa sig tilläggstjänster inom den offentligt finansierade vården.

Regeringen bortser helt ifrån den kritik som Lagrådet i sin remiss riktar mot förslaget om att tillämpa lagen om valfrihetssystem i samband med att landstingen blir tvungna att införa vårdvalssystem. LOV är ett alternativ till lagen om offentlig upphandling (LOU) som kommuner och landsting frivilligt kan välja att använda sig av när man anlitar andra utförare. Lagrådet anser att LOV inte ska tillämpas efter det att ett vårdvalssystem inrättats. Man skriver också att LOV inte borde vara direkt tillämplig för alla landsting eftersom den endast gäller när en upphandlad myndighet beslutat att tillämpa ett valfrihetssystem (1 kap. 1 § LOV).

Den fasta läkarkontakten

För många människor är det viktigt att ha en fast och långsiktig kontakt med sin vårdcentral. Hälso- och sjukvårdslagen ger alla rätt att få tillgång till och välja en fast läkarkontakt i primärvården. Enligt dagens lagstiftning måste den fasta läkarkontakten vara specialist i allmänmedicin. Med regeringens förslag försvinner det kravet. Vänsterpartiet är kritiskt till förslaget och anser att patientens fasta läkarkontakt i primärvården även fortsättningsvis bör ha en specialistutbildning i allmänmedicin.

Avslutning

Propositionen utgår enbart från ett marknadsperspektiv, och det är läkarna som står i centrum och inte patienterna i regeringens förslag. Ingen hänsyn tas till att vårdbehoven och tillgången till vård är väldigt ojämnt fördelade i landet. Vi anser att propositionens förslag kommer att bidra till ökade sociala hälsoklyftor och till en försämrad folkhälsa. Erfarenhet från länder som har en marknadsstyrd sjukvård visar även att vården blir dyrare och att man får mindre hälsa för pengarna.

Med anledning av detta avslår Vänsterpartiet regeringens proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården.

Stockholm den 16 januari 2009

Elina Linna (v)

Rossana Dinamarca (v)

Siv Holma (v)

Amineh Kakabaveh (v)

Eva Olofsson (v)

Lena Olsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-01-16 Bordläggning: 2009-01-20 Hänvisning: 2009-01-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)