Vårdprogram för mag- och tarmsjuka

Motion 1988/89:So414 av Margareta Persson och Lena Öhrsvik (båda s)

av Margareta Persson och Lena Öhrsvik (båda s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So414

av Margareta Persson och Lena Öhrsvik (båda s)
Vårdprogram för mag- och tarmsjuka

Mot.

1988/89

So414-420

Mångå människor får någon gång under sitt liv sjukdomar i mag- tarmkanalen.
Som exempel kan nämnas att ungefär tio av hundra får magsår. I vissa
fall i kronisk form. Av kronisk natur är också, som namnet anger, colon
irritabile, en tarmåkomma som drabbar ett okänt antal personer och som i sin
svårare form är mycket handikappande. Cirka 12 000 personer i Sverige har
någon av de allvarliga kroniska tarmsjukdomarna Morbus Crohn och
Ulcerös Colit.

Mag- och tarmsjuka är en förhållandevis stor grupp med varierande
svårighetsgrad i sjukdomsbilden. Behoven av insatser från sjukvården
varierar beroende bl.a. på diagnos och sjukdomens utveckling. Det är inte
ovanligt att allvarliga diagnoser som Morbus Crohn och Ulcerös Colit vid
sjukdomens debut förväxlas med tillstånd av mindre allvarlig karaktär.
Effekten av det kan bli onödigt lidande för den sjuka, som inte får rätt hjälp
och som ofta känner sig övergiven av vården.

Personer med kroniska mag- och tarmsjukdomar har som regel livslånga
behov av insatser från sjukvården och också omfattande behov av rehabiliteringsinsatser.
Sjukvårdsinsatser behövs från olika yrkeskategorier.

För att mag- tarmsjuka ska få en tidig och säker diagnos, och vård av rätt
kompetens erfordras en genomtänkt planering av sjukvården för mag- och
tarmsjuka.

De insatser som i dag görs för mag- och tarmsjuka varierar mellan och även
inom landstingen.

Socialstyrelsen bör därför utarbeta ett vårdprogramunderlag för mag- och
tarmsjuka.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av ett vårdprogram för mag- och
tarmsjuka.

Stockholm den 13 januari 1989

Margareta Persson (s) Lena Öhrsvik (s)

1

1 Riksdagen 1988/89. 3 sami. Nr So414-420

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)