Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Vårdhögskolan i Göteborg

Motion 1990/91:Ub546 av Gullan Lindblad och Inger Koch (m)

av Gullan Lindblad och Inger Koch (m)
1981 föreslog den s.k. huvudmannaskapskommittén ett
enhetligt statligt huvudmannaskap för all dåvarande
kommunal högskoleutbildning.
Moderata samlingspartiet har i alla år hävdat denna linje
inte minst med hänsyn till en enhetlig utbildningskvalitet
och en starkare forskningsanknytning för
vårdutbildningarnas del. Riksdagsmajoriteten har
emellertid avslagit våra motionskrav.
Det är desto mer intressant att Göteborgs
kommunstyrelse med förre socialminister Sven Hulterström
i spetsen liksom Bohuslandstinget och Göteborgs och
Bohus läns vårdskoleförbunds styrelse i en skrivelse till
regeringen begärt att förhandlingar skall tas upp om
överförande av vårdhögskolan i Göteborg till statlig
huvudman.
Göteborgs och Bohus läns vårdhögskoleförbund är ett
kommunalförbund mellan kommuner och landsting.
Förbundet är huvudman för såväl vårdgymnasierna som
vårdhögskolan.
Den grundläggande idén bakom utvecklingen av den
snabbt växande vårdhögskolan är att de ca 2 000 
studenterna vid vårdhögskolans olika utbildningar --
sjuksköterskeutbildning, arbetsterapeututbildning,
sjukgymnastutbildning, laboratorieassistentutbildning etc --
skall ha tillgång till en fullständig högskola. Studenterna
kan på detta sätt beredas en rak väg från grundutbildning
till forskarutbildning. Vårdhögskolan skall därför omfatta
en högskolas alla verksamheter: grundutbildning inklusive
yrkesspecifik påbyggnadsutbildning, överbryggande
utbildning som ger kompetens för bl.a. forskarutbildning
samt forskning och utvecklingsarbete.
Utvecklingen inom vårdhögskolan i Göteborg har ägt
rum i nära samverkan mellan vårdhögskolan och
universitetet i Göteborg, främst de medicinska och
samhällsvetenskapliga fakulteterna. Flertalet utbildningar
vid vårdhögskolan har en naturlig anknytning till ämnen och
institutioner vid universitetet. Det gäller t.ex. arbetsterapi
och medicinsk rehabilitering, hörselvård, socialt arbete,
odontologi samt laboratorieassistentutbildningens
inriktningar.
En professur i klinisk vårdforskning är under tillsättning.
Utvecklingen vid vårdhögskolan i Göteborg visar att vi
moderater har haft rätt i vår uppfattning att
vårdhögskolorna bör knytas till universitet och högskolor
och att vår kritik mot det landstingskommunala
huvudmannaskapet varit befogad. Den
landstingskommunala vårdhögskolan ställs ju utanför den
naturliga anknytningen till forskningen. Olikheter i
regelsystemen motverkar ett effektivt utnyttjande av
resurserna -- inte minst av kompetenta lärarkrafter -- och
vårdhögskolans lärare hindras i sina strävanden att utveckla
vårdskolan.
Ett statligt huvudmannaskap för den i dag
landstingskommunala högskoleutbildningen är en
förutsättning för en positiv utveckling av vårdyrkena i
framtiden.
Inte minst med hänsyn till den medicinska och tekniska
utvecklingen, ett ökat antal äldre med stora vårdbehov, den
nya inriktningen mot vård i hemmet och ökat samarbete
mellan vård och socialtjänst kommer nya och ökade krav på
vårdyrkenas utövare att ställas inför 1990- och 2000-talen.
Därtill kommer de krav som det internationella samarbetet
ställer.
Vårdutbildningarna måste knytas till en
vårdvetenskaplig utveckling som ett komplement till den
medicinska och tekniska utvecklingen. Detta kommer att
medföra höjd status för vårdyrkena, vilket är alldeles
nödvändigt med hänsyn till rekryteringen och
personalförsörjningen inom hälso- och sjukvården samt de
sociala omsorgerna.
Vi anser -- som ovan sagts -- att vårdhögskolorna bör
ligga under statligt huvudmannaskap.
Vi är emellertid medvetna om att en sådan
huvudmannaskapsförändring kan medföra ökade krav och
kostnader. Vi vill därför stödja den framställning till
regeringen som gjorts om ett överförande av vårdhögskolan
i Göteborg till statlig huvudman som ett första steg i en
nödvändig utveckling för vårdhögskolans del. Vi anser att
regeringen bör uppta förhandlingar med den
förhandlingsdelegation som utsetts av de berörda
huvudmännen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om statligt huvudmannaskap för
vårdhögskolan,
2. att riksdagen föreslår att regeringen upptar
förhandlingar med den förhandlingsdelegation som utsetts
beträffande vårdhögskolan i Göteborg i syfte att -- som ett
första steg -- överföra vårdhögskolan i Göteborg till statlig
huvudman.

Stockholm den 21 januari 1991

Gullan Lindblad (m)

Inger Koch (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)