Vården av missbrukare

Motion 1988/89:So282 Ulla-Britt Åbark m.fl. (s)

Ulla-Britt Åbark m.fl. (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So282

Ulla-Britt Åbark m.fl. (s)
Vården av missbrukare

Enligt 27 § i LVM skall den som förestår LVM-hem fatta beslut om att den
intagne, så snart det kan ske med hänsyn till den planerade vården, bereds
tillfälle att vistas utanför LVM-hemmet för vård i annan form. Detta kan ske
genom att vården fortsätter på ett annat behandlingshem, sjukhus eller i
familjehem. Det bör dock observeras att utskrivning skall ske när syftet med
vården har uppnåtts, dvs att den intagne är motiverad till vård i frivilliga
former.

Vi anser att en sammanblandning har skett mellan institutioner som
bedrivs av samhället med ansvar för dem som blivit tvångsomhändertagna
och frivilliga institutioner med privat huvudman med lönsamhetskrav. Det
kan inte vara rimligt att en tvångsvårdad överförs till en institution med
lönsamhetskrav. Om en sådan vård skall komma i fråga bör en förutsättning
vara att utskrivning sker och att den tvångsintagne samtyckt till vård under de
former som anvisats.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i § 27
LVM att tvångsomhändertagna ej kan överföras till privat institution.

Stockholm den 24 januari 1989

Ulla-Britt Åbark (s)

Lena Öhrsvik (s) Håkan Strömberg (s)

Lennart Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)