Vapensmuggling

Motion 2013/14:Sk350 av Patrick Reslow och Ewa Thalén Finné (M)

av Patrick Reslow och Ewa Thalén Finné (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga om regelverket avseende Tullverket behöver ändras för att bekämpa införsel av illegala vapen.

Motivering

Enligt rapporter ökar införseln av illegala vapen i Sverige. Inte minst i Malmö och Göteborg är detta märkbart. Det är orter som också drabbats av uppgörelser mellan olika kriminella gäng. Tidigare har dessa incidenter varit begränsade till interna uppgörelser i kriminella kretsar, men drabbar nu även oskyldiga civila medborgare.

Alliansregeringen har tydligt markerat att kampen mot organiserad brottslighet är prioriterad och har också aviserat att den ämnar lägga fram förslag om en ny vapenamnesti under mandatperioden. Samtidigt måste vapenproblematiken förtydligas när det gäller tullens verksamhetsprioriteringar. Liksom bekämpningen av narkotika och illegal alkohol och tobak tas upp som målsättningar i regleringsbrevet för Tullverket, borde även illegala vapen föras in i dokumentet för att markera prioriteringen. I regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Tullverket sägs angående grov organiserad brottslighet följande:

Mål 4

Tullverket ska begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur verksamheten inriktas på att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och göra en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

  • Antal kriminella nätverk som är utslagna eller allvarligt störda, fördelade på narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling.

  • Resultatet av Tullverkets del av regeringens särskilda satsning för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

Mål 5

I arbetet med in- och utförselrestriktioner ska narkotikabekämpningen ges högsta prioritet. Tullverket ska bidra till att minska tillgången av narkotika i Sverige.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur arbetet mot narkotika getts högsta prioritet och göra en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska tillgången av narkotika i Sverige. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

  • Beslag av narkotika — typ, mängd och antal beslag samt beslagsvärdet mätt som samhällsnyttovärde. 

Mål 6

Storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak ska ges hög prioritet inom den brottsbekämpande verksamheten. Tullverket ska bidra till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva hur arbetet mot storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak givits hög prioritet och göra en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

  • Beslagtagen/omhändertagen illegalt införd alkohol och tobak — mängd och antal beslag/omhändertaganden samt beslagsvärdet mätt som skattebortfall.

Förekomsten av illegala vapen som ett led i kampen mot den organiserade brottsligheten regleras således inte specifikt och beskrivs heller inte i de återrapporteringsbeskrivningar som följer efter vart och ett av målområdena.

Det är viktigt att det inte föreligger diskrepans mellan polisens tillståndsgivning avseende införsel av skjutvapen och Tullverkets kontrollfunktion. Tullverket skulle därför kunna få tydliga direktiv om att prioritera även införsel av illegala skjutvapen.

Stockholm den 27 september 2013

Patrick Reslow (M)

Ewa Thalén Finné (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)