Valsystemet

Motion 2004/05:K230 av Owe Hellberg (v)

av Owe Hellberg (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en gemensam valdag för kommunal-, riks- och EU-valen år 2014.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att mandatperioden för kommunal- och riksdagsval blir femårig i samband med valet 2014.

Bakgrund

Riksdagsval och kommunalval hålls samman och sker vart fjärde år, medan EU-valet sker vart femte år. Helhetssynen på politiken går förlorad med en sådan ordning. Av flera skäl vill inte ett flertal politiska partier diskutera EU-frågorna inför kommunal- och riksdagsval. Det ger en konstig bild av politikens förutsättningar och det ger, som i det senaste valet, utrymme för ett parti som enbart sysslar med EU-frågor, att skaffa sig en stark ställning i EU-parlamentet. Helheten i politiken missgynnas och ger utrymme för sakfrågor och lösryckta ställningstaganden.

Sveriges medlemskap i EU påverkar alltmer inrikespolitikens förutsättningar, främst på riksnivå men även regionalt och lokalt. EU-synen på finanspolitiken, försvars- och säkerhetspolitiken, regionalpolitiken och jordbrukspolitiken får stora konsekvenser för inrikespolitiken och sambanden bör belysas på ett tydligare sätt.

Jag menar därför att vi, under förutsättning att Sverige fortfarande är med i EU år 2014, ska gåöver till ett system med femåriga mandatperioder och att kommunalvalet, riksdagsvalet och EU-valet sker på samma dag. Av praktiska och andra skäl är det en bra tidpunkt. Detta år sker kommunal- och riksdagsval och valet till EU-parlamentet samtidigt. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 22 september 2004

Owe Hellberg (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (2)