Valhemligheten för synskadade

Motion 2018/19:997 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka valhemligheten för synskadade och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I FN:s konvention om mänskliga rättigheter tas det i artikel 29 upp att personer med funktionsnedsättning ska kunna rösta hemligt i gemensamma val och att såväl en valprocedur som valsedlar ska vara tillgängliga. I regeringsformen uppmanas främjandet av hemliga val, och ingen i Sverige ska någonsin mot sin vilja tvingas avslöja sin politiska ståndpunkt.

Tyvärr är så inte fallet idag. För personer med funktionsnedsättningar såsom synskador finns inte tillräckliga hjälpmedel för att kunna genomföra ett val och samtidigt bevara valhemligheten, detta trots att riksdagen 2015/16 riktade ett tillkännagivande mot regeringen om att så snart som möjligt, och senast till valen 2022, ta fram en lösning som innebär att synnedsatta ska kunna personrösta utan att behöva röja valhemligheten för någon. Riksdagen har ännu inte fått något förslag på sitt bord att ta ställning till från regeringen. Den demokratiska resan mot full tillgänglighet för att rösta måste fortsätta. Möjligheterna för synskadade att exempelvis beställa hem valsedlar med punktskrift eller att ta fram digitala lösningar bör därför ses över i syfte att förse dessa personer med rådliga verktyg för att genomföra röstningsproceduren på egen hand.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)