Välfärdspengar

Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD)

av Eric Westroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att begränsa användningen av medel från välfärdssystemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år betalas det ut medel från vår gemensamma välfärd i form av ekonomiskt bistånd till individer och familjer med otillräckliga inkomster för egen försörjning.

Här ligger det i samhällets intresse att dessa medel används till just sådana nödvändiga varor som de är avsedda för. Primärt borde medel från dessa system användas för möjlighet till bostad, livsmedel och övriga varor såsom kläder, hygien­artiklar samt andra produkter som är nödvändiga för inte bara överlevnad, utan även en dräglig tillvaro i övrigt.

Däremot finns det varor och ändamål, till vilka medel från välfärdssystemet inte borde kunna användas. Exempel på dessa varor kan vara narkotika, alkohol, tobak, semesterresor samt möjligheten att överföra medel från välfärdssystemet till utländska konton, för exempelvis försörjning av personer som befinner sig utomlands utan övrig koppling till Sverige, eller utan att vara berättigade till försörjningsstöd av svenska staten. Ej heller skall medel ur det svenska välfärdssystemet kunna gå utomlands för att finansiera utländska kriminella nätverk eller terrornätverk.

Därför borde en utredning tillsättas, för att ta fram sätt på hur man praktiskt skulle kunna begränsa användningen av de medel som betalas ut från det svenska offentliga välfärdssystemet, för att tillse att dessa används för avsedda varor och ändamål.

Eric Westroth (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-20 Granskad: 2019-09-23
Yrkanden (1)