Våld mot djur i misshandelsrelationer

Motion 2007/08:MJ225 av Helena Leander och Karla López (mp)

av Helena Leander och Karla López (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om våld mot djur i misshandelsrelationer.

Motivering

Under 2004 presenterade sociologen Carin Holmberg en studie om våld mot djur i misshandelsrelationer. Studien utgick från en enkätundersökning som hon gjort via kvinnojourer och brottsofferjourer och visade att flertalet av kvinnojourerna hade erfarenhet av att kvinnor som vänder sig till jouren också berättar att familjens sällskapsdjur eller husdjur utsatts för våld eller vanvård från mannen. En majoritet av jourerna ansåg sig se ett samband mellan att mannen misshandlade kvinnan och våld mot familjens sällskapsdjur eller husdjur. De flesta av dem sa också att de kände till fall där kvinnor inte hade lämnat en misshandlande man eftersom de känt oro för djurens säkerhet.

Det resultat som Holmbergs studie visar är inte unikt, utan motsvarande under­sökningar som har utförts i USA har visat på samma samband mellan manligt våld mot kvinnor och våld mot djur i misshandelsrelationer. Våldet mot djuret blir då en förlängning och förstärkning av våldet mot kvinnan.

Enligt min mening är det angeläget att samhället tar till sig av den kunskap som finns idag om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot djur i misshandels­relationer. I de fall man upptäcker fall av djurmisshandel kan det vara ett varningstecken för att det även förekommer partnermisshandel och vice versa, och därför bör socialtjänst och djurskyddsinspektörer kunna samverka. Det måste vara samhällets uppgift att också bättre skydda de djur som riskerar att bli offer i sådana här samman­hang – både för kvinnans och för djurets egen skull. Det bör ske genom att samhället tar ansvar för att sprida kunskap och information om sambanden mellan manligt våld mot kvinnor och våld mot djur i misshandelsrelationer. Samhället måste också avsätta resurser så att det finns möjligheter att placera djur som är i akut behov av ett tillfälligt boende i dessa situationer, så att inte djuret tvingas kvar i misshandeln när kvinnan äntligen får hjälp. Det är totalt oacceptabelt att kvinnor ska behöva känna att de måste stanna i en misshandelsrelation på grund av att de känner oro för djurens säkerhet.

Stockholm den 28 september 2007

Helena Leander (mp)

Karla López (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-28 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)