Våld i samkönade relationer

Motion 2018/19:841 av Anders Österberg (S)

av Anders Österberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge fler inom sjukvården och socialtjänsten möjligheter till utbildning om våld i samkönade relationer och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge fler inom rättsväsendet möjligheter till utbildning om våld i samkönade relationer och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka anslagen till forskning om våld i samkönade relationer och bemötandet av personer som har varit med om våld och söker hjälp, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att reformera socialtjänsten så att de som blivit utsatta för våld i samkönade relationer ska kunna få tillräcklig hjälp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Våld i nära relationer är ett stort och viktigt samhällsproblem, och har såväl rättsliga aspekter som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Våld är alltid en kränkning, oavsett form och förövare. Alla som utsätts för våld i nära relationer har rätt till rättsligt stöd och skydd. Detta oavsett hur relationen ser ut, om den är skildkönad eller samkönad, och om det finns barn med i bilden eller inte.

Det är vanligt att våld som sker i nära relationer normaliseras av brottsoffret, som ofta inte heller förmår att göra sig en helhetsbild av problemet innan den destruktiva relationen har gått alldeles för långt och fått allvarliga konsekvenser. Detta framförallt om den utsatte inte känner någon som den vågar berätta om sin situation för.

Statistiken visar att hemmet är den vanligaste brottsplatsen för kvinnor som utsätts för våld. Statistiken visar även på flera likheter mellan våld i samkönade och skildkönade relationer. Isoleringen och normaliseringen av övergreppen är likartad. Förövarens motiv och mål med våldet är snarlika. Våldsutövandet går ut på att upprätthålla makt och kontroll. Den våldutsatte i samkönade relationer har dock en särskild sårbarhet till följd av den heteronorm som dominerar i samhället, och hbtq-personer kan vara utsatta för våld och diskriminering på ett sätt som kräver andra, särskilda stödinsatser. Det är alltid viktigt att fastslå en likabehandlingsprincip, för att skydda och upprätthålla medborgarens grundläggande fri- och rättigheter. Detta oavsett ålder, kön eller härstamning. För att uppnå detta krävs det både politisk vilja och kunskap inom området.

Anders Österberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)