Våld i nära relationer

Motion 2021/22:3499 av Alireza Akhondi m.fl. (C)

av Alireza Akhondi m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller att utveckla arbetet mot våld i nära relationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen ger regeringen till känna att det bör vidtas åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller arbetet med att utveckla arbetet mot våld i nära relationer.

Forskning visar att våld i nära relationer fortsatt är ett stort samhällsproblem. Det förekommer i alla typer av relationer och i alla samhällsklasser. Kvinnor utgör majoriteten av de utsatta, framför allt när det gäller det grövsta våldet, men även män drabbas. Det är därför viktigt att det finns kompetens att ge stöd till alla typer av personer som har blivit utsatta för våld av en nära anhörig. Vi måste också säkra stöd till våldsutsatta män och utveckla metoder att lyfta bort tabun som finns i ämnet. Det är också viktigt att utöka förståelsen för och kunskapen kring dem som blir utsatta för fysiskt och psykiskt våld i en nära relation. För att våldet ska upphöra är det också viktigt att det finns ett aktivt förebyggande arbete. Där vet vi bland annat att PrevenTell, en stödlinje för dem som upplever sig ha ett sexuellt avvikande beteende, är mycket viktig.

Ideella organisationer gör i dag ett fantastiskt jobb när det gäller att stötta och skydda dem som utsätts för våld i nära relationer. Men det är viktigt att kommuner och landsting också tar sitt ansvar, genom egen verksamhet men också genom att i högre grad betala för det arbete som i dag utförs av ideella krafter.

Mot bakgrund av det ovanstående bör regeringen återkomma med förslag på hur

  • arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas och förstärkas
  • arbetet mot våld i nära relationer ska omfatta alla utsatta grupper
  • vi kan utveckla metoder för att skapa erfarenhetsutbytesgrupper och mentorshem för jour- och familjehem
  • man kan förbättra tillgängligheten och bemötandet för aktörer i det civila samhället som engagerar sig i sociala frågor
  • kommunerna kan säkerställa att våldtäktsutsatta snabbt får kvalificerat stöd
  • man kan utveckla metoder för långsiktig och effektiv samverkan med civilsamhället.

Alireza Akhondi (C)

Per Schöldberg (C)

Helena Vilhelmsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)