Vägunderhåll och utbyggnad av vägnätet i Norrbotten

Motion 1992/93:T327 av Olle Lindström (m)

av Olle Lindström (m)
I regeringens ekonomiska politik spelar satsningar på
utbyggnad och modernisering av infrastrukturen en viktig
roll. Sammanlagt har närmare 25 miljarder kronor tillförts
infrastrukturområdet via ökade anslag och
tidigareläggningar av planerade investeringar under 1991
och 1992. Större delen utgör investeringar i trafikens
infrastruktur.
En övergång till lånefinansiering som medger en
låneram på 30 miljarder kronor kommer att innebära en
ytterligare ökning av investeringsnivån. Nya projekt för
ytterligare 20 miljarder kronor kommer att kunna påbörjas.
Detta ger nya möjligheter att öka satsningarna på
infrastruktur också i Norrbotten.
Förbättringar i infrastrukturen är den mest verksamma
åtgärden för att långsiktigt stärka näringslivet, ekonomin
och utvecklingsmöjligheterna i olika delar av landet.
Investeringar i infrastrukturen är i allmänhet
samhällsekonomiskt mycket lönsamma. Trots att detta
många gånger tidigare framhållits av ansvariga politiker,
inte minst i regionalpolitiska sammanhang, ärvde den
borgerliga regeringen en situation med kraftigt eftersatt
vägunderhåll och en eftersläpning i utbyggnaden av
vägnätet i stora delar av landet, bland annat i Norrbotten.
Regeringens politik skapar nu möjligheter att reparera den
förra regeringens försummelser.
Norrbotten är ett starkt industriberoende län. Det
geografiska läget innebär att transportkostnader och
infrastrukturinvesteringar är betydelsefulla för länets
framtidsmöjligheter. Våra tunga råvaror som malm, stål och
skog är beroende av framkomliga vägar, året runt, till
rimliga kostnader.
Det är därför viktigt att de delar av E4 som fortfarande
inte har 13 meters bredd och tillåter 110 km hastighet byggs
ut och får del av erforderliga investeringsmedel.
Inlandsvägen riksväg 45 måste också prioriteras. Delen
förbi Akkavare och Gällivare--Muddus är projekt som
också bör kunna erhålla pengar ur de ökade satsningarna på
infrastruktur.
Utöver de direkta investeringarna är norrbottniska
vägnät i behov av underhåll och upprustning. Norrbotten
bör därför få ökad andel av de medel till infrastrukturen
som regeringen aviserar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utbyggnad av Europaväg 4 och
riksväg 45,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om upprustning och modernisering
av vägnätet i Norrbotten.

Stockholm den 25 januari 1993

Olle Lindström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)