Vägstråket Räta linjen

Motion 2009/10:T250 av Mikael Oscarsson (kd)

av Mikael Oscarsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt vidta åtgärder för att rusta upp vägstråket Räta linjen.

Motivering

1993 fattade riksdagen beslut om att vägstråket Räta linjen mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Kungsör, Eskilstuna, Västerås, Sala och Heby skulle utgör en del av det nationella stamvägnätet. Trots det beslutet har investeringarna på vägstråket varit mycket små eller obefintliga.

Räta linjen fyller i dag en viktig funktion för bland annat nationella tunga transporter i nordsydlig riktning. Den har också en regional funktion, för att stärka Stockholm–Mälarregionens flerkärnighet. Den innebär också att västmanlänningar lätt kan ta sig både norrut och söderut och gävleborgare söderut.

I dag är Räta linjens standard mycket dålig på flera avsnitt. Då trafiken kommer att öka på denna sträckning är det viktigt att förbättra standarden och utformningen av sträckan, vilket skulle komma till både lokal och regional nytta. En ombyggnad av Räta linjens sämre vägavsnitt med exempelvis mitträcke skulle minska olyckorna väsentligt och skulle samtidigt innebära positiva effekter i miljöhänseende. En upprustning är också värdefull för förbättrade pendlingsmöjligheter i de många attraktiva boendemiljöerna omkring Dalälven, i syfte att stärka arbetsmarknaden.

För Västmanlands- och Gävleborgsregionens del är det viktigt att ha en bra infrastruktur för att få en positiv utveckling i regionen. För Gävles del är Räta linjen en betydelsefull vägförbindelse till Mälarregionen och södra Sverige. Vid en utbyggnad av Gävle hamn kommer Räta linjen att vara viktig för transporter till och från hamnen.

Med den betydelsefulla position som Räta linjen kommer att få är det angeläget med en långsiktig planering där Räta linjen får en framskjuten plats i infrastruktur-investeringarna. Mot bakgrund av ovanstående anser jag att riksdagen bör ge regeringen till känna att Räta linjen bör prioriteras bland de vägsträckor som ska åtgärdas.

Stockholm den 1 oktober 2009

Mikael Oscarsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)