Vägsträckningen mellan Norrköping och Gävle

Motion 1992/93:T342 av Liisa Rulander (kds)

av Liisa Rulander (kds)
''Räta linjen'' är en tänkt vägsträckning från Norrköping
till Gävle. Tar man fram kartan och drar en rak linje mellan
de båda städerna finner man att både Eskilstuna och
Katrineholm ligger mitt på den linjen. Nu går den största
vägen mellan dessa orter en extra sväng över Stockholm. En
stor del av trafiken från norr till söder och tvärt om tar alltså
vägen över Stockholm och är bara genomgångstrafik. I
Stockholm utgör trafiken ett allt större problem. Olika
lösningar har diskuterats och det som nu är mest aktuellt är
byggandet av dyrbara kringleder för att avlasta staden från
trafik och de miljöproblem som den medför.
Fortsätter vi att titta på kartan och ritar in den nya
vägsträckningen så ser man att vägen skulle förbättra det
strategiska läget för både Katrineholm och Eskilstuna.
Kommunikationerna är en av Sörmlands stora svagheter
och speciellt uttalat är problemet i Eskilstuna som dessutom
har dåliga järnvägsförbindelser. Detta inverkar på ett
negativt sätt på utvecklingsmöjligheterna. Vägen skulle
placera Sörmland mycket mera centralt på
kommunikationskartan över Sverige.
Om man tittar på vad man får för pengarna så kan man
konstatera att man skulle kunna bygga många gånger längre
sträcka väg på räta linjen än vad man skulle få på en
kringled i Stockholm. Det senare projektet blir nämligen
komplicerat med viadukter, broar och tunnlar som är dyra
att bygga. Miljöproblemen som kan hänföras till
genomfartstrafiken skulle försvinna från Stockholm.
Miljömässigt är detta projekt mera tveksamt än
Svealandsbanan. All fordonstrafik är miljöförstörande.
Sörmland skulle bli mera belastat med avgaser och
miljöförstöring. Ser man däremot det hela i ett nationellt
perspektiv så ökar inte miljöbelastningen utan den snarare
minskar. Avståndet från norra till södra Sverige minskar
och det är alltid närmast att åka kortaste vägen.
Ovanstående synpunkter är viktiga att beakta i
kombination med att bättre vägsträckning för Sörmlands
del skulle innebära att även arbetssituationen skulle kunna
förbättras för många arbetslösa. Dels kan arbetspendling
möjliggöras från länet i kristider, dels och framför allt skulle
länet bli attraktivare och kunna locka företag till länet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ''räta linjens'' sträckning genom
Sörmland.

Stockholm den 26 januari 1993

Liisa Rulander (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)